aktier

Aktieskolan
för kunskap om aktier!

Här kan du lära dig om vad aktier är för något och hur du kan bedriva aktiehandel med målet att få dina pengar att jobba för dig.

Välkommen till aktier24.se

Aktieskolan

Syftet med aktieskolan är att ge dig information och kunskap om den spännande världen av aktiehandel. I vår aktieskola kan du lära dig grunderna om aktier och fördjupa din kunskap inom ämnet. Du får även möjligheten att certifiera dina kunskaper genom någon av våra tillväxtpartners. Lycka till med din lärandeprocess!

aktier

Aktier - grundläggande kunskap

Ordet aktie kommer från det holländska ordet actie som i sin tur kommer från latinets actio som kan härledas till agereatt handla.

Om aktier

Vad är en aktie?

En aktie betyder att du har ägarandel i ett företag och när du äger aktier blir du delägare i företaget. För att du ska kunna köpa aktier i ett företag behöver företaget vara ett aktiebolag och aktierna behöver vara noterade på en börs eller en handelsplattform.

Oftast väljer företag att ge ut aktier för att finansiera bolaget. Antigen vid bolagets bildandet eller för att införskaffa nytt kapital i ett redan befintligt bolag i syfte att finansiera satsning på tillväxt eller för att stabilisera bolagets ekonomi.

Varför vill man äga aktier?

För att tjäna pengar, kort och gott. När du äger aktier så äger du en tillgång som arbetar för dig. När värdet på aktien stiger stiger värdet på din tillgång som du då kan sälja och realisera en vinst. Dessutom kan du få utdelning om du äger aktier i ett stabilt företag med god ekonomi. Utdelning till aktieägarna beslutas av styrelsen och sker vanligtvis en gång per år, men det finns bolag som delar även oftare.

Det är dock viktigt att påpeka redan här i början att värdet kan sjunka och att du kan förlora pengar när du äger aktier, men först när du har sålt dina andelar till ett pris som är lägre än inköpspriset.

Hur fungerar aktier?

När du köper en aktie blir det ett bevis på att du äger en del av företaget. För flera år sedan fick man ett aktiebrev som var ett fysiskt dokument på att man äger aktier.

Men idag är aktier och handeln helt digitala. Därför får du istället för ett aktiebrev en avräkningsnota som du har tillgång till via det finansiella institut som du handlar på. Avräkningsnotan kan ses som ett kvitto på hur många aktier du har köpt eller sålt samt till vilken kurs och datum för affären. 

När du har köpt en aktie så blir du registrerad som ägare i aktieboken som är ett register över alla ägarna. Denna registrering kan göras antingen av ett finansiellt institut eller av Euroclear Sweden AB

Olika typer av aktier

Idag när man pratar om aktier så syftar man främst till stamaktier. Stamaktier kallas för A-, B-, C- aktier. När man startar ett företag så är det stamaktier som ges ut (emitteras) då. 

Varför heter de olika då? Jo, för att bokstäver urskiljer hur stor rösträtt man har under bolagsstämmorna. 

Det är vanligt att A-aktierna ger flest rösträtter medans B- och C- aktien ger färre röster. Sedan finns det också preferensaktier som vi kommer prata om senare. Vilka rättigheter som är kopplade till varje aktie typ är något företaget själva bestämmer. 

En viktig sak att tänka på är att självaste utdelningen är oftast likadan trots att du äger olika typer av aktier. 

Vad är en rösträtt gällande aktier?

Varje år håller företagen en bolagsstämma för att fatta viktiga beslut om verksamheten, bland annat om det ska delas ut en utdelning samt val av styrelse. 

Beroende på vilken typ av aktie du äger så har du rösträtt på diverse förslag. Så rösträtt innebär helt enkelt att du får en möjlighet att besluta kring företagets framtid.

Vilken typ av aktier ska man välja?

Detta är helt beroende på i vilken utsträckning du vill vara engagerad i företagets framtid. Därför är det bra att läsa på om vilka rättigheter varje aktietyp ger, eftersom det är upp till varje företag att själva besluta detta. 

Exempelvis om det bara är A- aktier som ger dig rösträtt och du vill vara högst delaktig i företaget bör detta va den aktie typen du ska köpa. Oftast för småsparare så kvittar det vilken aktie typ man äger eftersom det oftast inte är några större skillnader mellan kurserna samt utdelningen.

När det däremot gäller riktigt stora bolag så är det främst B- och C- aktier som privatpersoner äger, snarare än A- aktier. Detta medför också att handeln i B- och C- aktierna är högre, som gör dessa enklare att köpa och sälja på daglig basis. 

Vad är preferensaktier?

Som vi nämnde ovan, så ska vi berätta mer om preferensaktier. Preferensaktier är en speciell typ av aktier som ger ägarna rätt till utdelning före stamaktierna. 

Preferensaktier har således något som kallas för företrädesrätt, samt så har de oftast en förbestämd fast utdelning, till skillnad från stamaktierna som inte har sådan begränsning. 

Hur fungerar aktieutdelning?

En aktieutdelning är en utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna. Den vanligaste formen av utdelning är att ett bolag delar ut hela eller delar av förra årets vinster. Aktieutdelning mäts oftast med måttet direktavkastning, som är utdelning genom den aktuella aktiekursen.

Hur vet jag vilken typ av aktier jag har?

Det enklaste sättet att veta vilken typ av aktier du har är genom att titta på vilken bokstav som står direkt efter aktiens namn. 

Exempelvis 

 • Investor A är en A- aktie
 • Investor B är en B- aktie
 • Heimstaden Pref är en preferensaktie 

Hur bestäms priset på en aktie?

Vad kostar en aktie?

Kostnad för en aktie bestäms av den aktuella aktiekursen som råder när du handlar, dvs. genomför din köp- eller säljtransaktion. Med andra ord är det köparen och säljaren som möts vid en transaktion som således bestämmer vad en aktie kostar.

Utöver denna kostnad, så tillkommer det en s.k. courtage avgift, som vi tar upp mer ingående i senare avsnitt. Låt oss först redogöra för kostnadsbegreppen relaterade till aktiekursen och bolagsvärdet, samt faktorer som påverkar dessa.

Vad är aktiekurs (aktiepris)?

Aktiekurs syftar till det senaste priset som har betalats för en aktie på marknaden. Exempelvis, om priset för affären blev 101 Kr så är det priset som aktien kommer ha. I dagens digitala handel sker allting snabbt och det finns olika volatila aktier så kursen kan ändras flera gånger under dagen, egentligen flera gånger under en minut för aktier som omsätts i riktigt stora volymer!

När en aktie är populär så handlas den i stora volymer och aktiekursen har då givetvis en tendens att ändras mycket. Ändringen i aktiekursen går då vanligtvis åt båda hållen (upp- och ner) som skapar utrymme för dags handel, mer känd som day trading. Här kommer vi inte gå in närmare på dags handel förutom att nämna att den baseras främst på parametrar som identifieras genom tekniska analyser.

Är bolagets värde och aktiekurs samma sak?

Inte direkt, eftersom bolaget vars aktie handlas för 20 kr behöver inte vara mindre värt än ett bolag vars aktie handlas till 150kr. Värdet beror snarare på det totala antalet utestående aktier multiplicerat med aktiekursen.

Exempelvis: Aktie A kostar 20 kr medan Aktie B kostar 150 kr. Antalet utestående aktier i Aktie A är ca 5 miljarder, medan det i Aktie B är ca 20 miljoner. Då blir det totala bolagsvärdet för Aktie A (100 miljarder) högre än för Aktie B (300 miljoner).

Hur påverkas aktiekursen?

Genom dem grundläggande marknadsmekanismerna, dvs. genom utbud och efterfrågan. Finns det ett utbud till salu som är större än efterfrågan att köpa, går kursen oftast ned. Men om efterfrågan är större så har kursen tendens att gå upp.

Vad som styr utbud och efterfrågan är en rad olika parametrar, men främst företagets faktiska prestation i förhållandet till marknadens uppsatta förväntningar. Kursen påverkas även av marknadsnyheter, företagets pressmeddelanden, ekonomins konjunkturläge, samt de regulatoriska finansiella rapporter som ges månadsvis (i vissa fall), kvartalsvis och årsvis.

Hur kan man tjäna pengar på aktiehandel?

Vad är anledningar till att handla med aktier?

Genom att handla med aktier kan du få dina pengar att jobba för dig. Med andra ord kan du få avkastning på din investering. Det är även ett bra alternativ till att ha pengarna på sparkonto på banken eftersom du kan tjäna en bättre ränta. Så huvudanledningen är såklart ekonomisk vinning helt enkelt.

Många anser att långsiktig aktiehandel kan vara vägen till ekonomisk frihet, om man investerar rätt såklart!

Innebär aktiehandel några risker?

Med möjligheten till en högre avkastning kommer även risken i form av osäkerhet kring investeringen. Det är inte givet att aktiehandeln kommer att vara vinstgivande så därför är det viktigt att ha så bra kunskap och tillgång till värdefull information innan du börjar investera i aktier.

Vilka faktorer gör att aktier stiger i värde?

Allt som kan ha en påverkan på bolagets framtida vinst kan vara en faktor som gör att aktiekursen stiger. Bland annat följande faktorer:

 • företagets faktiska prestation i förhållandet till marknadens uppsatta förväntningar
 • marknadsnyheter
 • bransch trender
 • företagets pressmeddelanden och kommunikation med marknaden
 • ekonomins konjunkturläge
 • finansiella rapporter

Tjäna pengar genom att sälja aktier med vinst

Du kan tjäna pengar på aktiehandel genom att sälja aktier där du realiserar vinsten. Detta sker om dina aktier stiger i värde så att du kan sälja dem till ett högre pris än vad du köpte dem för.

Aktiekursen stiger utifrån ovannämnda faktorer som gör att marknaden tror på en positiv utveckling för företaget. Detta skapar förväntningar på att företaget kommer fortsätta att gå bra och därmed generera ännu fler vinster i framtiden.

Det som är svårt dock är att avgöra när är det rätt att sälja, så därför är det att rekommendera att antigen sätta upp investeringsmål som sträcker sig över perioder på 5, 10 eller 20+ år innan du säljer. Alternativt att bestämma önskad avkastning i % på upp till 1 till 3 år och så fort kursen stigit till den önskade nivån så säljer du och realiserar vinsten.

Tjäna pengar genom att ta del av utdelningar

Du kan även tjäna pengar genom att ta del av utdelningar som företaget gör. Företag som går med vinst delar ut hela eller en del av vinsten till sina aktieägare.

Hur stor del av vinsten man får ta del av beror på två saker:

 1. hur många aktier man har som berättigar till utdelning
 2. hur stor del av vinsten som ska delas ut till aktieägarna vilket bestäms på bolagsstämman

De utdelningar man får ta del av kan man antingen välja att erhålla i likvida medel eller återinvestera i nya aktier. Det många tar hänsyn till gällande utdelningar är direktavkastningen, som är storleken på utdelningen i förhållande till aktiens pris. Det kan ses som räntan på investeringen man gör.

Exempelvis: Du köper 1 000 aktier för ett pris om 100 kr per aktie, för en total summa om 100 000 kronor. Företaget gör en vinst om 16 kr per aktie, samt bolagsstämman beslutar om att dela ut 50 % av vinsten. Det innebär att företaget delar ut 8 kr per aktier som innebär för din investering 8 x 1 000 = 8 000 kr, som ger en avkastning om 8 %.

Processen med att välja aktier

Hur ska jag tänka när jag väljer aktier?

När det kommer till valet av aktier så handlar det om att analysera företagets historik samt dess framtida möjligheter.

Första steget bör vara att läsa på om vad företaget arbetar med samt ställa sig dessa frågor:

 • Förstår jag tjänsterna eller produkterna företaget erbjuder? 
 • Förstår jag vilka hinder det kan finnas för företagets affärsidé framöver?
 • Tycker jag att ledningen har rätt kompetens och erfarenhet?

Om svaret är JA till dessa frågor bör första urvalet vara klart. 

Sedan ska du börja läsa på om företagets finansiella historik, som du hittar i företagets finansiella rapporter. Det är denna transparens som är en av de mest grundläggande faktorer för att ett företag ska få vara börsnoterat.

De ska kvartalsvis ge rapporter kring hur finansiella situationen är i företaget så att man alltid kan vara uppdaterade och värdera om man anser att det finns värde att fortsätta investera i företag eller om det är dags att sälja.

Oftast finns denna grundläggande informationen på IR (investor relations) sidan på företagets hemsida. Där hittar du:

 • Kvartalsrapporter (Q1, Q2, Q3, Q4)
 • Årsredovisningen

Sedan förekommer det även för vissa branscher månadsvisa rapporter med informationen om utvecklingen av marknadsfaktorer inom branschen i fråga. Utöver detta är det nyttigt att följa makro ekonomiska faktorer som inflation, marknadsräntor, arbetslöshet, med mera.

Den helhetsbilden som du får fram genom analysen ska ge dig indikationer till valet av aktier du kan investera ditt kapital i. Dessutom ska dina val styras utifrån din investeringsstrategi – tillväxt eller utdelning.

Tillväxtstrategi för aktier

Tillväxtstrategi handlar om att köpa bolag som växer kraftigt, så kallade tillväxtbolag. Med den här strategin vill man lyckas med att förutse ett företags framtida tillväxttakt. Det underlättar däremot om man har med sig några riktlinjer på vägen. Man tittar då på både marknadens utsikter att växa, samt företagets egna utrymme och potential att vinna nya marknadsandelar.

Ett tillväxtbolag behöver nödvändigtvis inte vara litet, utan det som kännetecknar ett tillväxtbolag är möjligheten att kunna växa mycket under lång tid framöver. Om ett bolag ska växa mycket behöver det antingen agera på en marknad som växer starkt eller själva vara en liten aktör med mycket utrymme kvar att växa på. Denna strategi förknippas med något större riskbenägenhet vid investeringar.

Utdelningsstrategi för aktier

Utdelningsstrategi går ut på att titta på bolag som har hög eller starkt växande aktieutdelning. Det är svårt att förutse framtida utdelning men däremot är det enkelt att se hur företaget har delat ut historiskt. Målet med utdelningsstrategi är att finna bolag med hög direkt avkastning och hållbar affärsmodell.

Generellt sett så är det mogna och stabila bolag som har regelbundna utdelningar. Således anses utdelningsstrategin ofta vara en defensiv och försiktig strategi eftersom större, stabila bolag inte förknippas med så stor risk.

Tillväxtstrategin och utdelningsstrategin utesluter inte varandra nödvändigtvis, speciellt inte i tider när ekonomin befinner sig i en hög konjunktur. Dock är det svårt att förvänta sig att ett bolag går så pass bra att den både har stark tillväxt och lyckas dela ut. Lyckas du hitta sådana bolag så kan du förvänta dig fantastisk avkastning på din investering.

Vad kostar det att handla aktier? (avgifter)

Handelsavgiften - courtage

För att handla aktier så betalar du en avgift som kallas courtage. Hur stort courtaget är beror på hos vilket finansiellt institut och mäklare du handlar, samt på vilken handelslista företaget handlas. Courtaget (avgiften) kan dras direkt eller nästa handelsdag.

Vissa handelsplattformar erbjuder idag courtagefri aktiehandel på huvudlistorna, dock upp till en viss belopp samt upp till ett visst antal affärer per år.

Preferensaktier

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är aktier som ger ägaren rätt till utdelning före stamaktieägare. Det som kännetecknar preferensaktier är följande:

Skillnader mellan preferensaktier och vanliga aktier?

Den huvudsakliga skillnaden handlar om att preferensaktieägaren oftast får en på förhand fastställd utdelning innan vanliga aktieägare har rätt att få ta del av utdelningen. Därav prefixen ”preferens” i namnet. Den fastställda utdelningen är oftast även högre än den utdelning som ges till stamaktieägare.

I fall då vinsten blir mycket större än förväntat kan utdelningen inte justeras uppåt för ägare av preferensaktier. Det innebär att kurspotentialen i aktien är mer begränsad än i den vanliga aktien. 

Konton som du kan handla aktier i

ISK, kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto?

När du ska handla aktier så kan du göra det i olika konton. Vanligaste sättet att handla som privatperson är via ett ISK (Investeringssparkonto). Sedan finns det även ett konto som heter kapitalförsäkring, samt ett depå konto som heter aktie-och fondkonto. 

När du ska välja ett konto för handel med aktier, så bör du läsa på om vilka för- och nackdelar det finns med respektive konto. Det som skiljer konton åt är beskattningen, som vi redogör för här i fortsättningen.

Investeringssparkonto (ISK)

ISK, som det oftast benämns, infördes i Sverige 2012. Huvudsyftet var att möjliggöra för privatpersoner att börja spara i aktier och fonder utan att de ska behöva drabbas av krångliga skatteregler. ISK beskattas med ett schablonbelopp, baserad på insättningen, oavsett om kontot går med vinst eller förlust.

Dessutom är skattedeklarationen för handeln med aktier och fonder betydligt förenklad. Läs mer detaljer om regler för handel med aktier via ISK här.

Du äger värdepapperna själv när du har ett ISK, vilket innebär att du blir inskriven i aktieboken som ägare. Det innebär att du kan välja att gå på bolagsstämmor om du skulle vilja göra det, samt nyttja din rösträtt.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns 3 olika typer av kapitalförsäkringar: fondförsäkring, depåförsäkring samt traditionell försäkring.

Du betalar inte skatt på vinster när du säljer av dina investeringar, utan du betalar skatt varje år på värdet av ditt sparande, ungefär som på ett ISK. Läs mer detaljerat om kapitalförsäkring här.

Eftersom kapitalförsäkringen är en försäkring så ägs kontot, och därmed aktierna, av försäkringsbolaget som du har din kapitalförsäkring hos. Det innebär att du inte har rösträtt vid en bolagsstämma.

Aktie- och fondkonto (aktiedepå)

Ett depåkonto betyder att du har gett ett finansiellt institut tillstånd att förvara aktier och fonder åt dig. Handel med aktier och fonder via depåkonto beskattas genom vinstskatten. Gör du däremot inga vinster behöver du inte heller betala någon skatt.

En annan viktig aspekt för handel via depåkonto är att du måste redovisa för varje handelstransaktion du har gjort under året när du lämnar in skattedeklarationen till Skatteverket. 

Läs mer om regler med handel med aktier och fonder via ett depåkonto här. 

När du har aktier i ett aktie- och fondkonto står du som ägare för aktierna och är således inskriven i aktieboken. Detta ger dig rösträtt på bolagsstämman.

Beskattning för aktiehandel

Hur beskattas handel med aktier?

Hur du beskattas för din handel med aktier beror på vilken typ av konto du har dina aktier i. På ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

På ett aktie- & fondkonto betalar du däremot 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt). Uträkningen deklarerar du till Skatteverket en gång per år och du kan givetvis kvitta dina förluster mot vinster som innebär att du beskattas för summan av den totala handeln och inte bara för varje enskilt vinstaffär.

Vad är inköpskostnad för aktier?

Inköpskostnad är det pris plus det courtage som du betalar för dina aktier. Exempelvis så köper du 100 stycken aktier för 100 kronor styck, samt betalar 50 kronor i courtageavgift, då blir den totala inköpskostnaden 100×100+50= 10050 kronor.
 

Vad är anskaffningsvärde? (omkostnadsbelopp)

Anskaffningsvärde är det genomsnittliga pris du har betalat för dina aktier under året. Om du har köpt samma aktie vid flera tillfällen är det genomsnittet av samtliga inköpskostnader (se ovan) som utgör ditt anskaffningsvärde även känt som omkostnadsbelopp.

Ditt anskaffningsvärde använder du när du ska räkna ut om du har gjort en förlust eller en vinst på dina aktier. 

Hur räknar du ut ditt anskaffningsvärde?

För att räkna ut ditt anskaffningsvärde så tar du den totala summan du har betalat för dina aktier, inklusive courtage, och delar det med det totala antalet aktier du har.

Du får ange ditt anskaffningsvärde i deklarationen när du har gjort en försäljning av dina värdepapper om du deklarerar manuellt, t.ex. på en aktiedepå.

 

Om praktisk handel med aktier

Hur handlar jag med aktier?

Du handlar med aktier oftast genom en investeringsplattform (handelsplattform) som tillhandahålls via ett finansiell institut som exempelvis Avanza eller Nordnet. Eller så ringer du direkt till en mäklare som sköter jobbet åt dig, men den vägen kostar det betydligt mer i avgifter.

Den praktiska processen fungerar på det sättet att du lägger ut din aktie på marknaden till försäljning för ett visst pris. Sedan måste det finnas en köpare som är villig att köpa till det erbjudna priset. Transaktionen sköts av handelsplatsens administrativt folk och för det får du betala en avgift som kallas för courtage.

Idag sköts aktiehandeln digitalt som har gjort det mycket mer fördelaktigt för privatpersoner att handla med aktier, till dessutom betydligt lägre courtage än vad fallet var förut.

Vad är en aktieorder? 

En aktieorder uppstår när aktien blir utställd på marknaden och blir tillgänglig för handel, dvs. att antingen köpas eller säljas. Oftast brukar man ha ordern under en handelsdag och du kan ta bort eller ändra villkoren i din aktieorder när som helst under handelsdagen förutsatt att dem ursprungliga handelsvillkoren inte har redan infriats.

Blir den däremot inte såld, eller om din köporder inte har gått igenom på grund av att säljkursen inte mötte din köpnivå, så måste du lägga ut din aktieorder igen under nästa handelsdag. Det går också att lägga ut en flerdagars order som sträcker sig över flera handelsdagar, men detta är inget att rekommendera för aktier som har tendens att ha mer volatila kursrörelser.

För att veta till vilket pris du kan sälja eller köpa, så kan du kolla det aktuella orderdjupet. Där får du se vad köparna är villiga att köpa för och vad säljarna vill sälja för, samt till vilken volym.

En handelsdag på svenska börsen är vardagar 09:00-17:30, måndag till fredag, med undantag för röda dagar, samt i vissa fall med halvdag inför en röd dag.

Vad är orderdjupet?

Orderdjupet ger dig inblick i hur köpare och säljare ligger med sina aktieorder för tillfället. Där kan du se vad köparna är villiga att betala för aktien samt vad säljarna är villiga att sälja sina aktier för.

I orderdjupet får du med andra ord en indikation om vilket pris du kan köpa eller sälja aktien till för att få ett avslut. Orderdjupet visar med andra ord både hur många aktier som finns ute på marknaden bland köpare och säljare samt till vilket pris.

Vad menas det med likviddagen?

Likviddagen är den dag som pengarna från en aktieaffär faktiskt krediteras eller debiteras kontot. De flesta börser och marknadsplatser tillämpar två likviddagar när du köper och säljer aktier. Det innebär att pengarna du får vid en aktieförsäljning inte ränteberäknas förrän andra bankdagen efter försäljningen. Det är först då pengarna från försäljningen egentligen levereras.

Eftersom börsen tillämpar likviddagar både för köp och sälj så kan du sälja aktier och direkt köpa aktier igen för samma belopp. Likviddagarna kommer då ta ut varandra. Du ser i dina transaktioner och notor vilken likviddag aktieaffären har.

Om handel med onoterade aktier

Onoterade bolag har lägre krav

För onoterade aktier gäller det lägre krav eftersom det saknas noggranna processer för bolag att gå igenom som börsnoterade bolag går igenom i samband med notering. För att ett bolag ska kunna noteras så granskas flera aspekter inom bolaget, bland annat dess ekonomi och dess kvalitet på processer för informationsgivning. Utöver detta så säkerställs det att bolaget uppnår en erforderlig nivå när det gäller dess rapportering till bland annat myndigheter. 

Dessutom saknas det oftast även avtal gällande informationsdelning till allmänheten för onoterade bolag, som kan skapa situationer där vissa parter som handlar aktier kan ha informationsövertag. Dessa lägre krav gör handel med onoterade aktier mer riskfylld och osäker i förhållande till börsnoterade aktier.

Hur går handeln med onoterade aktier till?

Utöver krav så finns det även skillnader mellan handeln i onoterade och börsnoterade aktier. Generellt saknas en organiserad andrahandsmarknad för dessa instrument, som gör att handeln oftast sker manuellt. Antingen gör köpare och säljare handelstransaktioner själva eller så kan handel ske via ett institut som åtagit sig att organisera handeln i onoterade aktier. 

Aktier - fördjupad kunskap

Fördjupad kunskap om aktier ger dig en fördjupad inblick i begrepp som nyckeltal, volatilitet, utdelningar, preferensaktier, blankning, insiderhandel och analys.

Nyckeltal P/E

Vad är nyckeltalet P/E-tal?

P/E är en förkortning för price/earnings och är ett av de vanligaste nyckeltalen som används för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Nyckeltalet visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Vinsten per aktie är bolagets totala vinst delat med antal aktier som finns i bolaget.

Räkna ut P/E-tal

Räkna ut ett bolagets P/E-tal genom att dela aktiens pris med bolagets vinst per aktie. Exempelvis så gjorde Bolag A en vinst på 8 kronor per aktie förra året och just nu handlas aktien till en aktiekurs på 40 kronor. Du räknar alltså P/E-talet enligt följande: 40 / 8 = 5. 

Tolka P/E-talet

I exemplet ovan har vi fått fram P/E-tal 5, för Bolag A. Du tolkar detta som att det tar fem år för Bolag A att, med dagens vinstnivå, tjäna in den summa pengar som aktien handlas till nu.

Varför använda P/E-tal?

P/E-talet visar hur högt eller lågt marknaden värderar aktien. Utifrån detta kan du själv avgöra om du vill köpa en aktie som marknaden redan värderar högt eller om du vill försöka hitta aktier som marknaden värderar lågt.

Viktigt att påpeka är att en analys inte kan byggas endast på vad ett P/E-tal visas, utan behöver snarare kombineras med många andra parametrar. Däremot så får du med hjälp av P/E-talet en bra insyn i hur marknaden värderar bolaget för tillfället, som i sin tur ger dig ett bättre perspektiv på hur du ska titta på andra parametrar när du sammanställer analysen.

Vad är ett högt eller lågt P/E-tal?

Snittet för P/E-tal de senaste 100 åren på Stockholmsbörsen ligger på runt 14*. Större och mognare bolag som inte längre växer så fort brukar generellt ha lägre P/E-tal än mindre bolag som växer snabbt då marknaden förväntar sig stigande vinster i takt med att bolaget växer.

Ett bolag som har ett P/E-tal som ligger över börsens snitt kan vara övervärderat, men det kan även vara så att bolaget växer snabbare än snittbolaget på börsen och att marknaden därför värderar bolaget högre än dess konkurrenter.

Därför bör du undersöka vad ett specifikt bolag haft för nivå historiskt och se om dagens nivå är högre eller lägre för att få en bättre uppfattning.

Vad betyder det när ett P/E-tal är negativt?

Om ett bolag går med förlust kan man inte beräkna P/E-talet eftersom det inte finns någon årsvinst att ställa priset i relation till. Det betyder inte att bolaget inte kommer att gå med vinst nästa år, så därför bör andra parametrar tas med i beräkningen.

Hur värderar marknaden vinster i ett bolag?

Det finns inget kristallklart svar på den frågan. Däremot är det vanligt att marknaden värderar kontinuerligt stabila intäkter högt. Bolag som är verksamma i branscher med intäkter som är mer osäkra över tid brukar få en lägre värdering. Man kan säga att ”kvaliteten” på intäkterna är sämre om de svänger mycket.

Det kan vara bra att tänka på vilken typ av intäkter ett bolag har när man ska bedöma om P/E-talet är högt eller lågt. Att två bolag har samma P/E-tal betyder inte att de är lika billiga eller dyra utan det beror på hur marknaden värderar vinsterna i de olika bolagen.

Förväntningar på framtida intäkter/vinster styrs rätt så mycket av efterfrågan på bolagets på produkter och tjänster. Ser man att ekonomin kommer att bli svag eller att marknaden har mättats så är det att förvänta att efterfrågan kommer att gå ner. Likaså om man ser att konkurrensen ökar mer som styr då utbudet. När det motsatta gäller så är det att förvänta att vinster kommer att öka.

Hur ska du använda P/E-tal i din analys?

Du vill helst kombinera P/E-talet med andra nyckeltal när du gör din analys för att få så bred underlag som möjligt. Det finns dock ingen generell tumregel på hur man ska använda sig av talet men många använder det som utgångspunkt för att hitta bolag som värderas lågt i förhållande till faktisk eller förväntad vinst.

Du kan även titta på hur ett bolag värderas utifrån P/E-tal i relation till hur de historiskt värderats. Du kan även använda detta nyckeltal som ett jämförelsemått mot bolagets konkurrenter. Att ett bolag har ett lågt P/E-tal i jämförelse med sina konkurrenter indikerar att marknaden värderar det bolaget lågt. Detta ger dig en indikation på att du kan fortsätta med din analys och bli mer insatt i det specifika bolaget.

Kom ihåg att du vill införskaffa så mycket information om bolaget du bara kan för att kunna bilda dig en bättre uppfattning innan du investerar dina pengar!

Nyckeltal P/S

Vad är P/S-tal?

P/S-talet (price/sales) är ett nyckeltal som visar en akties pris i relation till bolagets försäljning, eller omsättning som det också kallas. 

Räkna ut P/S-tal

Räkna ut ett bolagets P/S-tal genom att dela aktiens pris med bolagets omsättning per aktie. Exempelvis så hade Bolag A en omsättning på 20 kronor per aktie förra året och just nu handlas aktien till en aktiekurs på 40 kronor. Du räknar alltså P/S-talet enligt följande: 40 / 20 = 2. 

Du kan även räkna ut P/S-talet genom att dela bolagets börsvärde med den totala omsättningen. Om Bolag A har exempelvis 3 miljoner aktier, så betyder det att bolagets totala börsvärde ligger på 3 miljoner gånger 40 kronor som blir 120 miljoner kronor. Omsättningen blir då 3 miljoner gånger 20 kronor och hamnar således på 60 miljoner kronor. 120 miljoner delade på 60 miljoner blir 2.

Tolka P/S-talet

P/S-talet visar hur högt marknaden värderar ett bolags omsättning. Att ett bolag har ett högt P/S-tal kan betyda två saker. Antingen har bolaget en hög aktiekurs i relation till omsättningen per aktie, vilket kan tyda på att det är högt värderat. Eller så har marknaden högt ställda förväntningar på bolaget och tror att omsättningen kommer att öka. När marknaden tror att omsättningen kommer att öka tenderar nämligen aktiekursen att stiga, och då ökar nyckeltalet.

Tvärtom kan ett bolag med ett lågt P/S-tal indikera att aktien är lågt värderad eftersom aktiekursen är låg i relation till omsättningen per aktie, eller att marknaden tror att omsättningen kommer minska.

Varför använda P/S-tal?

Genom P/S-talet kan du få signal om bland annat marknadens förväntningar på och förtroende för bolaget samt dess lönsamhet. Ju högre priset på aktier i förhållandet till omsättningen, desto starkare positiv signal gällande parametrar från föregående mening.

Detta nyckeltal kan även vara bra att titta på om bolaget går med förlust, eftersom det mer traditionella nyckeltalet P/E, som visar hur många årsvinster ett bolag värderas till, inte kan beräknas då. Då kan det vara intressant att titta på hur marknaden värderar omsättningen för att få en indikation på marknadens tro om bolagets framtidsutsikter.

P/S-tal signal om marknadens förväntningar

Förväntningarna på ett bolag återspeglas ofta i P/S-talet. Ett högt tal kan tolkas som en säljindikation eftersom det kan finnas för höga förväntningar på bolagets omsättning som de kanske inte kan leva upp till. Ett lågt tal kan istället tolkas som att det finns utvecklingspotential i aktien, i och med att förväntningarna är lågt ställda och de går att överträffa. Samtidigt kan man se det som att marknaden tror att bolaget kommer fortsätta ha problem i framtiden.

P/S-tal signal om marknadens förtroende

Förtroendet för bolaget återspeglas också i marknadens värdering av bolaget. I skolan får man betyg efter sin prestation och på börsen kan det översättas till värdering. Ett bolag som har goda historiska resultat, håller vad de lovar och uppnår en god lönsamhet brukar resultera i att marknaden har ett förtroende för bolaget och företagsledningen, med högt pris på aktier och ökat P/S-tal som följd.

P/S-tal signal om bolagets lönsamhet

Ett bolag som har en hög lönsamhet i förhållande till branschen, alltså tjänar mer pengar per försäljningskrona än vad som är normalt, brukar ha ett högt P/S-tal. Detta eftersom marknaden anser att kvaliteten på varje försäljningskrona i bolaget är högre än dess konkurrenter.
 

Hur ska du använda P/S-tal i din analys?

Du vill helst kombinera P/S-talet med andra nyckeltal när du gör din analys för att få så bred underlag som möjligt. Här får du dock några riktlinjer och tankeställare om P/S-tal:

 • Höga P/S-tal brukar betyda att ett företag är välskött och har en hög lönsamhet, det vill säga att de tjänar mycket pengar.
 • Men det kan även betyda att marknaden förväntar sig att omsättningen i bolaget ska öka.
 • För nystartade bolag med goda framtidsutsikter och höga förväntningar på sig gäller det att ha höga P/S-tal eftersom priset på aktier är betydligt högre än vad den faktiska omsättningen är.
 • Låga P/S-tal däremot kan bero på att ett bolag har låg lönsamhet jämfört med sina konkurrenter. De tjänar helt enkelt inte lika mycket pengar som andra bolag i samma bransch.

Det finns med andra ord inget som är rätt eller fel i P/S-tal eftersom det kan bero på flera faktorer och man kan tolka det på olika sätt. Därför gäller det att du sätter P/S-talet i rätt perspektiv när du gör din analys.

När du ska köpa en aktie bör du titta på dess konkurrenter och deras nyckeltal för att få en uppfattning om vad som är normalt i branschen. Detta ger dig en riktig utgångspunkt för analysen eftersom du jämför nyckeltal för bolag inom samma bransch.

Nyckeltal PEG-tal

Vad är PEG-tal?

PEG står för engelskans Price (pris), Earnings (vinst) och Growth (tillväxt). Det handlar om en vidareutveckling av nyckeltalet P/E. PEG-tal visar relationen mellan en akties P/E-tal och vinsttillväxt, med syftet att indikera om en aktie är billig eller dyr i relation till hur snabbt bolagets vinst stiger.

Räkna ut PEG-tal

För att räkna ut en akties PEG-tal delar du P/E-talet med vinsttillväxten. Vinsttillväxten, som är ett procentuellt tal, räknas ut genom att ta fram kommande års förväntade vinst per aktie och dela det med det föregående års redovisade vinst per aktie.

Tolka PEG-talet

Genom att räkna ut PEG talet kan du få en bild av hur aktien värderas med hänseende till hur snabbt bolaget växer. Två bolag kan ha samma P/E-tal, men om ett av bolagen växer snabbare än det andra kommer det bolaget ha en lägre värdering när man tittar på PEG-talet och alltså vara mer köpvärt.

En vedertagen tumregel är att PEG-talet ska understiga 1,5. Under den nivån är aktien lågt värderat i förhållande till tillväxttakt och kan därmed anses vara en bra investering. En aktie som har ett PEG-tal över 1,5 anses i motsats vara högt värderat i förhållande till vinsttillväxten.

Varför använda PEG-tal?

Ibland är det mer traditionella P/E-talet mindre användbart vid analys av aktier. Dett gäller främst bolag där vinsten stiger kraftigt. Eftersom P/E-talet bygger på nuvarande aktiekurs och historisk vinst så kommer P/E-talet i ett bolag där vinsten stiger kraftigt att se högt ut vilket många tolkar som att aktien är dyr. Vinsttillväxten kan därför ge en mer solid helhetsbild om priset på aktier du analyserar.

Hur ska du använda PEG-tal i din analys?

Aktiemarknaden handlar om framtida utfall. Det innebär att om marknaden tror på stigande vinst så kommer aktiekursen stiga redan idag. Men trots ett högt P/E-tal, till följd av en hög aktiekurs, kan bolaget vara lågt värderat när man tar hänsyn till hur snabbt bolagets vinst stiger och därför vara köpvärt. Det är just det som PEG-talet visar och därför är det ett bra komplement.

Låt oss ta ett exempel med 2 bolag som värderas till samma P/E-tal, exempelvis 14. Vid första anblick får vi uppfattningen om att det handlar om en exakt lika bra investering eller hur? Men tittar vi däremot på vinsttillväxten, där ena bolaget förväntas växa med 6% och det andra med 12%, kommer vi få helt olika PEG-tal.

För det första bolaget blir PEG-talet 14/6 = 2,33 och för det andra 14/12 = 1,16. PEG-talet säger oss att det andra bolaget är lågt värderat i förhållande till vinsttillväxten (understiger tumregel på 1,5) och blir således en bra investering att satsa på.

Nyckeltal beta-tal (riskmått)

Vad är beta-tal?

Beta-tal anger hur mycket en akties pris historiskt har svängt upp och ned i förhållande till börsen, som ses som ett jämförelseindex. Det används för att mäta risk i en bredare sammanhang med externa faktorer som den drivande faktorn.

Syftet med beta-talet är att försöka få en fingervisning om hur mycket en akties pris kan förväntas svänga i framtiden i förhållande till börsen, baserat på hur priset rört sig historiskt. Beta försöker visa om aktien brukar röra sig lika mycket, mer, eller mindre än börsen.

Räkna ut beta-tal

För att räkna ut en akties beta-tal tittar du på hur många procent har aktien gått upp eller ner och jämför det med hur många procent har börsen gått upp eller ner under samma period.

Tolka beta-talet

Ett beta på 1,0 innebär att aktiens svängningar är identiska med börsens svängningar, upp och ned. Vanligast är dock att en aktie brukar svänga mer eller mindre än börsen, vilket innebär att beta-talet för en aktie ofta är högre eller lägre än 1,0.

 • Beta under 1 – en aktie som har ett beta under 1,0 har svängt mindre än börsen under mätperioden. Det innebär att den stigit mindre än börsen vid uppgång, men också att den sjunkit mindre än börsen vid fallande marknad.
 • Beta 1,0 – en aktie som har ett beta på 1,0 har en aktiekurs som svängt identiskt med börsen under mätperioden.
 • Beta över 1 – en aktie som har ett beta över 1,0 har svängt mer än börsen under mätperioden. Det innebär att den historiskt har stigit mer än börsen vid uppgång, men också att den sjunkit mer än börsen vid fallande marknad.

Varför använda beta-tal?

Du vill använda beta-tal för att kunna förutspå framtida risker för aktier du analyserar när börsen svänger upp eller ner. Syftet är att få ett bättre grepp om dina investeringar när du bygger din investeringsportfölj.

Hur ska du använda beta-tal i din analys?

När du gör din analys så är det viktiga är att beta-talet på din investering överensstämmer med den risk du känner dig bekväm att ta. Ett högt beta innebär större svängningar i portföljen. Om du tycker att det är okej att portföljen sannolikt svänger mer än börsen för att i gengäld uppnå en högre potentiell avkastning är aktier med hög beta att föredra. Om du istället föredrar en lugnare utveckling i portföljen med mindre turbulens så kan aktier med lägre beta passa dig bättre.

P/E-tal, P/S-tal och PEG-tal används för att värdera själva bolaget, dess försäljning och vinst. Beta-talet å andra sidan ger en fingervisning om risken i bolagets aktie. Det finns med andra ord vissa nyckeltal som fokuserar på bolagets verksamhet och andra som fokuserar på hur aktien presterar på börsen.

Nyckeltal volatilitet (riskmått)

Vad innebär aktiens volatilitet?

Volatilitet är ett nyckeltal som mäter risk genom att ange hur stora rörelserna varit i en aktie, uttryckt i procent. Volatilitet visar hur mycket en aktie svänger medan nyckeltalet beta mäter hur mycket aktien har svängt i förhållande till börsen.

Räkna ut volatilitet

Volatilitet räknas ut genom att titta på aktiens utveckling de senaste 30 dagarna och mäter kursens standardavvikelse från medelvärdet under den perioden.

Tolka volatilitet

När man tittar på en akties volatilitet är det inte den långsiktiga avkastningen som avses utan enbart hur skakig resan framåt förväntas bli i det korta perspektivet. Att en aktie har hög volatilitet betyder att aktiekursen tenderar att svänga mycket medan en aktie med låg volatilitet tyder på att den svänger lite.

En och samma aktie kan ha perioder med både hög och låg volatilitet. Rapporter och viktiga nyheter för bolaget är exempel på information som kan påverka priset och volatiliteten.

 • Att en aktie har hög volatilitet innebär att aktiens pris tenderar att röra på sig mycket på kort tid. Det är både en risk och en möjlighet. Möjligheten är att aktien stiger kraftigt, medan risken är att priset sjunker med en förlust som följd.
 • Att en aktie har låg volatilitet innebär å andra sidan att aktien haft små prisrörelser på kort tid. Även detta är det både en risk och möjlighet. Aktier med låg volatilitet brukar inte vara dem som stiger mest på kort tid men inte heller de som faller mest – de brukar helt enkelt ha en mindre skakig resa.

Varför använda nyckeltalet volatilitet?

Om du vill vara mer kortsiktig i din investering så är volatilitetsmåttet helt klart viktigt att titta på, eftersom det visar hur mycket aktien svänger kortsiktigt. Detta ger dig bra beslutsunderlag för din kortsiktiga investering.

Hur ska du använda volatilitet i din analys?

Volatilitet är ett mått som säger mer om ett bolags aktie än om dess verksamhet. Om man ska titta efter hög eller låg volatilitet beror helt och håller på vad man själv föredrar. Risk och avkastning hör ihop, och nyckeltalet volatilitet ger en fingervisning om hur mycket en akties pris brukar svänga på kort tid.

Som jämförelse kan sägas att börsens (OMXS30) volatilitet har varit strax under 20 procent de senaste 5 åren, samtidigt som börsens totalavkastning varit 83 procent under perioden. Bolag som har haft en volatilitet över den nivån har alltså haft en högre risk än börsen och tvärtom.

Du vill använda nyckeltalet volatilitet när du är kortsiktig i din investering.

Aktier som ger utdelning

Hur kan aktier ge utdelning?

Som aktieägare är du delägare i ett bolag och dina aktier ger dig rätt att ta del av nuvarande och framtida vinster. En utdelning är en utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna. Hur många aktier du äger så stor del av utdelningen har du rätt till. 

Exempelvis om du äger 5 000 aktier i ett bolag som delar ut vinsten som är 3 kronor per aktie, så ger dina aktier dig rätt till 15 000 kronor i utdelning.

Varför delas vinsten ut?

Vinsten delas ut för att de som köper aktier i ett bolag gör det för att kunna ta del av vinsten. Syftet med ett bolags verksamhet är vinstdrivande och det är hela poängen med att du som privat investerare vill investera ditt kapital i ett bolag.

Kan du inte få utdelning av ett bolag så vill du då se att priset på bolagets aktier stiger så mycket att du kan realisera din vinst genom försäljning av aktier.

Lyckas alla bolag med att ge utdelning?

Nej, alla aktiebolag lyckas inte med att ge utdelning till sina aktieägare. Vissa bolag går inte med vinst och kräver snarare att få in mer kapital från investerare för att kunna finansiera sin verksamhet och satsar på tillväxt.

För att löpande kunna ge utdelning brukar det krävas att bolaget går med vinst. Bolag som går med vinst kan antingen välja att behålla hela vinsten för att investera i verksamheten och fortsätta växa eller att dela ut hela eller delar av vinsten till aktieägarna. Oftast brukar det vara en kombination, alltså att man delar ut en viss del av vinsten och behåller en del för att fortsätta växa.

Generellt sett brukar stora och mogna bolag dela ut en större andel av vinsten än mindre bolag, som i större utsträckning behåller vinsten för att finansiera fortsatt tillväxt.

Är utdelning ett måste när du köper aktier?

Nej, det är det inte, eftersom det viktigaste för ett bolag är att pengarna används på bästa sätt för att maximera värdet på aktieägarnas pengar. Du kan få avkastning från din investering två olika håll, dels via stigande aktiekurs och dels via utdelning. Om en aktie inte ger utdelning så ska du givetvis förvänta dig istället att få din avkastning från en stigande aktiekurs.

Om ett bolag hittar bra investeringsmöjligheter som förväntas ge aktieägarna god avkastning kan det vara en god idé att behålla vinsten och återinvestera den i verksamheten i syfte att öka vinsten ännu mer över tid. Generellt kan man säga att pengarna som ett bolag tjänar bör delas ut om aktieägarna kan hitta bättre sätt att återinvestera vinsten än vad bolaget kan.

Du behöver inte begränsa dig till att bara köpa bolag som ger utdelning. Vill du däremot ha en löpande inkomst utan att behöva sälja dina aktier kan det vara en god idé att köpa aktier som ger utdelning.

Praktisk information om utdelning

När bolaget har räknat ihop vinsten från föregående år och upprättat en årsredovisning, kan styrelsen lägga fram ett förslag om hur vinsten ska användas, återinvesteras eller delas ut till aktieägarna. Därefter fattar årsstämman beslut om förslaget. 

För att ha rätt till utdelning behöver du vara införd som ägare till aktier i aktieboken på avstämningsdagen, vilket vanligtvis är andra bankdagen efter årsstämman. Följande dagar är bra att känna till i samband med ett bolags utdelning:

 • Sink-dag: Sista dagen då du kan köpa aktien med rätt till utdelning. Du behöver behålla aktierna på ditt konto över natten till nästkommande dag för att ha rätt till utdelningen.
 • X-dag: Dagen då aktier handlas utan att ge köparen rätt till utdelning. Du som redan äger aktier kan du däremot sälja dem på X-dagen men fortfarande ha rätt till utdelningen.
 • Avstämningsdag: Dagen då du behöver vara registrerad som aktieägare för att ha rätt till utdelning. Den infaller två bankdagar efter sink-dagen för europeiska, amerikanska och kanadensiska aktier.
 • Utdelningsdag: Dagen då utdelningen bokas in på ditt konto.

Exempel: Sink-dagen är på måndag, X-dagen infaller då på tisdag, avstämningsdag blir då på onsdag och utdelningsdagen således sker på nästkommande måndag.

Direktavkastning - mäta utdelning på aktier

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen. Det visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år.

Räkna ut direktavkatning för aktier

Du räknar ut direktavkastningen genom att dela aktiens utdelning med aktiekursen som du betalar för dina aktier.

 • En stigande aktiekurs gör att direktavkastningen sjunker
 • En sjunkande aktiekurs gör att direktavkastningen stiger

Vad är en bra direktavkastning?

Det finns ingen tumregel för vad som är en bra eller dålig direktavkastning. Däremot brukar mogna bolag dela ut en större andel av vinsten än mindre bolag som ofta behöver pengarna för att fortsätta växa. 

De bolag som delar ut en stor andel av vinsten brukar ha en hög direktavkastning. Snittet på Stockholmsbörsen de senaste 5 åren har varit 3 %. Man skulle helt enkelt kunna säga att en person som vill ha aktier med hög utdelning bör titta på bolag som har en högre direktavkastning än snittet. 

En hög direktavkastning kan ibland vara en form av krockkudde när aktiemarknaden sjunker. När aktiens pris sjunker så stiger direktavkastningen eftersom utdelningen är densamma. Om marknaden inte tror att det sjunkande aktiepriset beror på bolagets framtidsutsikter brukar intresset för att köpa aktien stiga i takt med att direktavkastningen ökar.

Hur använder du direktavkastning i din analys?

Om du är en investerare som vill ha aktier med hög direktavkastning vill du säkert få en löpande inkomst i form av utdelning. Direktavkastning kan också ge en nyans om huruvida kursen på aktier är för hög för tillfället. Ser man exempelvis att ett bolag historiskt sett haft regelbundna utdelningar och direktavkastningen för tillfället är lågt kan det indikera om att aktiekursen för tillfället är för hög att du kanske borde avvakta med ditt köp.

En fråga som du kan ställa dig själv är vad du värdesätter mest – är det möjligheten till kurstillväxt eller löpande inkomst i form av utdelningar? Många skulle nog svara att det är en kombination av dessa, helt beroende på investeringsstrategin och helhets insikter från analysen.

När allting inte riktigt stämmer med aktier

Blankning av aktier

Vad är blankning av aktier?

Blankning av aktier uppstår när man säljer aktier som man från början inte äger. Engelska termen heter ”to short” eller på svenska ”ligga kort” i positionen. Syftet med blankning är att kunna tjäna pengar på en aktie när aktiepriset sjunker. Normalt sett köper man ju en aktie för att man tror att priset över tid ska stiga, men blankning blir motsatsen eftersom man då hoppas att priset ska sjunka.

Hur fungerar blankning av aktier?

För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom hen har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna.

Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Praktisk information om blanking

För att kunna blanka aktier måste man först och främst undersöka vilka avtal man behöver skicka in till sin bank/mäklare. Ramavtalet är standardiserat och behandlar vilka förpliktelser som finns mellan blankaren och utlånaren av aktier.

I många fall behöver man även skicka in ett kreditavtal för att kunna blanka. Det beror på att man riskerar att hamna i en negativ position om blankningen går åt fel håll vilket innebär att man kan bli skyldig pengar för realiserad förlust.

Själva blankningstransaktionen är enkel att genomföra. Man söker upp aktien som man vill blanka och lägger en säljorder för fler aktier än vad man har på kontot. När man sedan vill täcka positionen, det vill säga stänga blankningen, köper man tillbaka samma antal (eller fler om man vill) på samma konto precis som ett vanligt aktieköp. 

 • Det är inte alla aktier som är blankningsbara
 • En oäkta blankning innebär att man säljer aktier som man inte äger utan att ta upp ett aktielån
 • Positioner som överstiger 0,2 % av bolagets aktiekapital måste anmälas till Finansinspektionen
 • Vid blankning belastas blankaren av ett så kallat säkerhetskrav för att täcka aktielånet som är i normalfall kring 130 %
 • Äganderätten överförs vid blankning

Risker med blankning av aktier

Den största risken är att en aktie som man blankar stiger så kraftigt att förlusterna blir riktigt stora. Även om aktiekursen står stilla så kan det innebära förluster på grund av kostnader för själva transaktioner. Hur stora kostnader det rör sig om beror helt på institutet eller banken som du gör affären hos.

Man brukar säga att en aktie kan gå ned max 100 % medan den teoretiskt kan stiga hur mycket som helst, som medför att risker med blanking kan vara betydligt större än vid vanlig handel med aktier.

Marknadsmanipulation och insiderhandel av aktier

Om marknadsmissbruk

Marknadsmissbruk är ett samlingsbegrepp för vissa typer av beteenden och sätt att handla på som inte är tillåtna enligt lag. När du handlar med aktier ska du avstå från beteenden som kan leda till marknadsmissbruk. Marknadsmissbruk omfattar beteenden som marknadsmanipulation, insiderhandel av aktier och olagligt röjande av insiderinformation, som du kan läsa mer om i fortsättningen.

Anledningen till att man ser dessa beteenden som marknadsmissbruk är faktum att sådant beteende kan innebära att vissa investerare får obefogade fördelar för investeringar, som blir orättvist mot andra investerare.

Vad är marknadsmanipulation?

Marknadsmanipulation innebär att man på något sätt försöker manipulera eller vilseleda marknaden, t.ex. genom ett visst handelsbeteende eller genom att sprida vilseledande information. Här följer exempel på beteenden som kan vara marknadsmanipulation:

 • Handel med småposter, s.k. enpetare
  • Med små poster försöka påverka prisbilden eller betalkursen för ett visst värdepapper.
 • Handel med sig själv
  • Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmanipulation, eftersom det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning.
 • Vilseledande order
  • Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av utbud eller efterfrågan, eftersom dessa order inte representerar ett verkligt köp- eller säljintresse och blir således olagligt.
 • Kurskörningar vid avstämningstidpunkter
  • Vid vissa givna tidpunkter, exempelvis vid vissa klockslag eller månads-, kvartals, eller årsskiften, används aktiekurser som referensvärden för att beräkna olika värden. Att medvetet handla upp eller ner värdet på en aktie i syfte att påverka beräkningen av dessa relaterade värden är inte tillåtet.
 • Pump-and-dump
  • Pump-and-dump innebär att en person först köper ett värdepapper, till exempel en aktie, och därefter sprider vilseledande och haussande information för att ”pumpa upp” priset på värdepappret till en viss nivå för att sedan dumpa aktien och realisera vinst.

Vad är insiderhandel av aktier?

Insiderinformation handlar om att en person har kännedom om en omständighet eller ett förhållande som inte är känt för allmänheten och som troligen skulle påverka kursen på ett värdepapper om informationen blev offentlig.

En person som har insiderinformation och samtidigt köper eller säljer värdepapper gör sig skyldig till insiderhandel, vilket är olagligt.

Även att rekommendera någon annan att handla på ett visst sätt är inte heller tillåtet om rekommendationen bygger på insiderinformation. Den som får en sådan rekommendation kan också dömas, om personen handlar i enlighet med rekommendationen och insåg eller borde ha insett att rekommendationen bygger på insiderinformation.

Det är även olagligt att medvetet röja insiderinformation. Den som agerar så kan dömas för obehörigt röjande av insiderinformation.

Ska du hålla på med att investerar i aktier ska du absolut undvika beteenden som kan leda till marknadsmissbruk!

Hur du analyserar aktier

Analys

Varför analysera före investeringen?

Du vill analysera för att ta reda på om ett bolags aktie är värd att köpa. Om du har hittat ett bolag som du är intresserad av är det bra att börja med att hämta in mer information om det som du kan analysera för att bilda dig en bättre uppfattning om bolagets verksamhet och aktiens prestation.

På bolagets hemsida hittar du till exempel årsredovisning och pressmeddelanden. Den typen av information brukar finnas under rubriken IR, som står för Investor Relations. Du kan också läsa analyser och artiklar om bolaget, från experter och journalister.

Men basera inte dina köp eller försäljningar på rekommendationer från andra, utan hämta in information från många olika håll för att skapa din egen uppfattning om en aktie är värd att köpa. Det finns två olika metoder du kan använda för att undersöka om- och när är det värt att investera i en aktie.

Två typer av analysmetoder

De två vanligaste analysmetoderna är fundamental analys och teknisk analys. Den förstnämnda fokuserar på bolaget och den andra fokuserar på aktien. 

Fundamental analys av aktier

En viktig faktor vid valet av vilken aktie du vill investera ditt kapital i på lång sikt, är fundamental analys. När du genomför en fundamental analys för att ta reda på om en aktie är köpvärd eller inte så fokuserar du på företaget snarare än aktiekursen. På lång sikt är det företagets vinster som avgör hur aktiekursen utvecklas och det du vill hitta är bolag som förväntas göra stor vinst, men där aktiekursen är låg i relation till vinsten.

För att göra en fundamental analys så tittar du på den senaste årsredovisningens siffror som hjälper dig ta fram vissa nyckeltal. Nyckeltalen kan du sen använda för att jämföra bolag inom samma bransch och på det viset avgöra om vilken aktie som är värd att köpa.

När du analyserar årsredovisningen så bör du fokusera på att undersöka följande delar:

 • förvaltningsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • revisionsberättelse
 • kassaflödesanalys

Några grundläggande nyckeltal som du bör titta på vid en fundamental analys är:

 • P/E-tal
 • P/S-tal
 • PEG-tal

Teknisk analys av aktier

När du vill investera i en aktie på kort sikt då fokuserar du främst på aktiekursen, närmare bestämt kursrörelser över en viss period. Teknisk analys är vad du bör göra i detta val. Vad är teknisk analys? Teknisk analys är en metodik som man använder sig av då man vill försöka förutspå en aktiens framtida prisutveckling men också för att skapa regler för money/risk management.

Både fundamental analys och teknisk analys kan göras enkelt och snabbt, med reservation för riktighet i analysresultaten, eller mer ingående och få ordentliga analysresultat. Just nu fokuserar vi endast på grunderna och därför ska vi bara ta upp 3 grundläggande begrepp för teknisk analys. Enligt följande:

 • trender
 • stöd och motstånd
 • glidande medelvärde

De två analysmetoderna är inte varandras motsatser, tvärtom kan det löna sig att kombinera dem. Och för att fördjupa dina kunskaper ytterligare kan vi tipsa om aktieböcker som enligt experterna du bör läsa för att bli en smartare investerare.

Certifiera dina kunskaper inom aktier

Nu när du har fått lära dig mer om hur handel med aktier fungerar är det dags att börja certifiera dina kunskaper med riktig handel. Innan du börjar med dina investeringar rekommenderar vi att du registrerar ett konto och bekantar dig med investeringsplattformen. Där kan du hitta intressanta bolag och information om dessa som möjliggör för dig att läsa på och analysera verksamheten och aktien.

Gör du smarta och genomtänkta investeringar kan du såklart gå med vinst, men gör du däremot dåliga investeringar kan de leda till förlust. Därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap och information om bolagen! Du gör rätt i att börja med att registrera ett konto på en investeringsplattform.

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig på båda investeringsplattformar om du så önskar, därmed maximera fördelarna med respektive erbjudande.

Avanza

Nordnet

Vill Du investera i andra finansiella tillgångar?

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap!

Du kan investera i krypto, fastighetsprojekt, krediter, fonder eller ta del av en automatisk spartjänst.

Ta mig till tillväxtpartners