aktier

Ekonomiskolan
kunskap om ekonomi!

Här kan du lära dig viktiga ekonomi begrepp och termer som hjälper dig med att vässa din analysförmåga och ökar din finansiell kunskap.

Välkommen till aktier24.se

Ekonomiskolan

Meningen med ekonomiskolan är att leda dig igenom de mest förekommande termer och begrepp som används inom ekonomi. Målet är att du ska ha bredare kunskapsbas som gör det lättare för dig att anamma finansiell kunskap så att du kan bli en smartare och klokare investerare. Lycka till med din lärandeprocess!

aktier

Ekonomi - att hushålla med knappa resurser

Den mest förekommande definitionen på ekonomi är att ekonomi är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet.

 

OBS! om du söker en specifik term rekommenderar vi att du använder funktionen ”innehållsförteckning” som du hittar till vänster, alternativt ctrl+F för att få upp sökrutan där du sedan skriver in den önskade termen.

Ekonomiskola del 1: Introduktion till ekonomi

Nationalekonomi

Nationalekonomi studerar både enskilda aktörers beteende (mikroekonomi), liksom ekonomier som en helhet (makroekonomi). Det involverar bland annat teorier om utbud och efterfrågan, räntesatser och internationell handel. Perspektivet ligger således på marknader i alla olika former, som exempelvis närområden, regioner, länder, etc.

Genom att veta mer om nationalekonomi kan du som investerare få en bättre uppfattning om hur marknader fungerar, vilket utgör en viktig faktor när du genomför analysen inför din blivande investering.

Företagsekonomi

Företagsekonomi är studier om ett företags ekonomi, och består av bland annat:

 • marknadsföring 
 • anskaffning och produktion
 • organisation
 • redovisning
 • ekonomistyrning

I dessa studier ingår studier om företagets omvärld och hur företaget ska positionera sig i denna för att bli framgångsrikt. Perspektivet ligger således på verksamheter som bedriver näringsverksamhet, dvs. företag.

Genom att veta mer om företagsekonomi kan du som investerare få en bättre uppfattning om hur företag fungerar, vilket utgör en viktig faktor när du genomför analysen inför din blivande investering.

Privatekonomi

Privatekonomi är färdigheten att hantera sitt hushålls resurser. Pengar är så klart en del av dessa resurser men ett hushåll består dessutom av personer, saker, kunskap och en rad andra saker som på olika sätt måste skötas.

Genom att veta mer om privatekonomi kan du som investerare få en bättre uppfattning om hur ditt hushåll och dina resurser fungerar, vilket utgör en viktig faktor när du planerar inför din investering.

Finansiell ekonomi

Traditionellt berör finansiell ekonomi monetära transaktioner, där båda sidorna av ett handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper.

Den här typen av ekonomi är den mest intressanta för den här hemsidan, eftersom vårt fokus är att utbilda våra besökare inom finansiell kunskap. Således kommer den stora delen av begrepp som tas upp i fortsättningen vara mest relaterade till just finansiell ekonomi.

Genom att veta mer om finansiell ekonomi kan du som investerare få en bättre uppfattning om olika investeringsmöjligheter, vilket utgör en viktig faktor när du ska genomföra din investering.

Ekonomiskola del 2: Användbara begrepp och termer

Här nedan följer olika ekonomiska begrepp och termer som är mycket användbara för dig att kunna! Dessa utgör den viktigaste pelaren i vår ekonomiskola.

Amortering

Vad betyder amortering?

Amortering betyder att betala av på ett lån, som är en viktig aspekt inom ekonomi. Ett större lån betalas som regel tillbaka, amorteras, under en längre tid. Amortering innebär avbetalning på skulden vilket sker enligt en amorteringsplan. Amorteringen betalas tillsammans med räntan för lånet till exempel varje månad eller varje kvartal. Räntan beräknas dock på årsbasis.

När du har lånat pengar gör du som låntagare tillsammans med långivaren en plan som bestämmer hur du ska amortera ditt lån, det vill säga hur ofta och hur stor del du ska betala varje gång. Det gäller att ju längre tid ditt lån löper, desto högre blir den totala räntekostnaden du betalar.

Därför ligger det i ditt intresse att betala av ett lån så fort du kan, medans i långivarens intresse att det tar så lång tid som möjligt De två vanligaste amorteringsplanerna är rak amortering och annuitet.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering. Vid rak amortering amorterar du samma summa vid varje betalningstillfälle. Räntan sjunker vid varje betalningstillfälle eftersom lånesumman minskar för varje gång, därför blir den totala summan (amortering + räntekostnad) som du betalar till banken lägre för varje gång. 

Annuitet

Annuitet innebär att du betalar ett lika stort totalt belopp vid varje betalningstillfälle. Långivaren räknar ut ett annuitetsbelopp som du betalar vid varje betalningstillfälle. Det betyder att räntekostnaden är högre i början och sjunker i takt med att amorteringsbeloppet ökar vid varje betalningstillfälle.

Anläggningstillgångar

Vad är anläggningstillgångar?

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas och utgör en viktig del av varje företags ekonomi. Med stadigvarande menas en period på minst ett år och i de flesta fall betydligt längre än så. Anläggningstillgångar är inte en typ av tillgångar utan delas in i tre underkategorier. Dessa är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar.

Tre underkategorier

Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar med ett bestående värde vars nyttjandeperiod anses vara högst fem år. Exempel på immateriella tillgångar är patent, varumärken, kostnader för forskning och hyresrätter.

Materiella tillgångar är fysiska tillgångar som till exempel maskiner, inventarier, byggnader och mark.

Finansiella tillgångar är långsiktiga placeringar så som aktier, fordringar och värdepapper. Finansiella tillgångar avskrivs inte.

Hur värderas anläggningstillgångar?

Utgångspunkten för värdering av anläggningstillgångar är anskaffningsvärdet, alltså utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Anläggningstillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod ska systematiskt skrivas av under dess förväntade livslängd. Detta kallas för avskrivning enligt plan och utgår från anskaffningsvärdet som sedan fördelas ut över nyttjandeperioden.

Om värdet på anläggningstillgångarna är lägre än anskaffningsvärdet minus avskrivningar på balansdagen kan dessa skrivas ned till dess nya värde. Detta gäller dock endast om värdenedgången antas vara bestående.

På samma sätt kan anläggningstillgångar skrivas upp om värdet på balansdagen överstiger anskaffningsvärdet med ett väsentligt belopp, om värdeökningen är bestående och anses vara tillförlitlig.

Aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare och är en juridisk person. Det innebär att bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person, men grundarna och ägarna är inte själva ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har.

Ägarna i aktiebolaget riskerar därför inte att förlora mer än det kapital som de själva har satsat i bolaget. Det satsade ägarkapitalet delas upp i lika stora andelar, aktier. En akties kvotvärde räknas ut genom att dividera det totala aktiekapitalet med det totala antalet aktier.

Läs mer om aktier i vår aktieskola.

Vad krävs av ett aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag krävs en aktiekapital på 25 000 kronor, vilket är en sänkning från 50 000 kronor som gällde innan 2020. Om det är ett publikt aktiebolag krävs 500 000 kronor. Ett aktiebolag ska bestå av aktieägare, en styrelse, verkställande direktör, ordförande och en firmatecknare. Dessutom ska det ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

Aktiebolag är bokföringsskyldiga och ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket och styrelsen måste upprätta en aktiebok över företagets aktieägare.

Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som är det högsta beslutande organet. I stämman fattar aktieägarna beslut om hur aktebolaget ska skötas utifrån de regler och lagar som finns i bolagsordningen och aktiebolagslagen.

Aktiebolaget ska också betala bolagskatt varje år, vilket innebär att man skattar på den vinst som bolaget haft under året.

Avkastning

Vad är avkastning?

Avkastning är en ekonomisk term som bland annat kan användas för att mäta ett företags lönsamhet. Begreppet räntabilitet är mer vanligt att använda i företagsvärlden när det talas om ett företags vinst från verksamheten.

Eftersom såväl vinst som kapitalbas kan definieras på olika sätt finns inte ett utan flera sätt att ange avkastningen. De vanligaste måtten är:

 • avkastning på investering
 • avkastning på investerat kapital
 • avkastning på eget kapital
 • avkastning på totalt kapital
 • avkastning på sysselsatt kapital
 • avkastning på operativt kapital

Samtliga dessa nyckeltal uttrycks i procent.

Avkastning på investering

Begreppet avkastning på investering (Return on Investment, ROI) används ofta för att beräkna och utvärdera en investering. Beräkningen utgör basen för många informerade investeringsbeslut, exempelvis gällande aktier, obligationer eller fastigheter.

För att beräkna ROI divideras vinsten från en investering med kostnaden för investeringen. Resultatet används för att utvärdera effektiviteten av en investering samt för att jämföra olika investeringsalternativ.

Avkastning på investering = Nettovinst ÷ Kostnad för investeringen

Avkastning på investerat kapital

Ett företags avkastning på investerat kapital (Return on Invested Capital, ROIC) visar företagets förmåga att generera kapital på investeringar. Genom att jämföra ett företags avkastning på kapital med dess kapitalkostnad kan man bedöma om det investerade kapitalet användes effektivt.

Det investerade kapitalet kan exempelvis vara placerat i byggnader, projekt, maskiner eller andra företag. För att räkna ut avkastning på investerat kapital används följande formel:

Avkastning på investerat kapital = Rörelseresultat efter skatt ÷ Investerat kapital

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital (Return on Equity, ROE) mäter företagets avkastning under året på det kapital ägarna satt in i verksamheten och därmed hur lönsamt ett företag är för dess aktieägare.

Detta nyckeltal kan därför hjälpa dig som investerare att avgöra om det är värt att investera i företaget eller inte, och är även ett användbart verktyg för att jämföra lönsamheten mellan företag i samma bransch. Det finns flera varianter för att beräkna avkastning på eget kapital. Nedan följer den mest grundläggande:

Avkastning på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital (Return on Assets, ROA) är ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna i ett företag. Det används för att bedöma om ett företags verksamhet ger en acceptabel förräntning på företagets resurser.

Nyckeltalet visar verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat, eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med.

Fördelen med detta är att resultatet inte blir lika missvisande för bolag som har hög belåning. Det finns flera varianter för att beräkna avkastning på totalt kapital. Den vanligast förekommande är:

Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE) visar hur väl företaget lyckats förränta det sammanlagda kapital som av ägarna och långivarna ställts till förfogande. Måttet visar därmed företagets avkastning oberoende av finansieringsvalet.

Det sysselsatta kapitalet utgörs av de totala tillgångarna i balansräkningen (balansomslutningen) minus icke räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital

Avkastning på operativt kapital

Avkastning på operativt kapital (Return on Operating Capital, ROOC) visar ett företags avkastning oberoende av finansiella tillgångar och finansieringsval. Måttet är användbart vid lönsamhetsjämförelser mellan olika avdelningar eller divisioner inom samma koncern eftersom de finansiella tillgångarna är exkluderade i beräkningen.

Avkastning på operativt kapital = Rörelseresultat ÷ Genomsnittligt operativt kapital

Avskrivningar

Vad betyder avskrivning?

Avskrivning betyder att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd.

Endast på vissa anläggningstillgångar

Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs.

Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde.

Avskrivning enligt plan

Det vanligaste vid avskrivning är att använda sig av avskrivning enligt plan som utgår från tillgångens anskaffningsvärde och avskrivs linjärt under hela dess ekonomiska livslängd. Avskrivning enligt plan är även en bedömning av anläggningstillgångens förbrukning under hela perioden.

Balansräkning

Vad är balansräkning?

Balansräkningen består av ett företags tillgångar samt eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, vilket oftast infaller på den sista dagen av räkenskapsåret. Den visar hur väl ett företags ekonomi är.

Balansräkningens två delar, tillgångar och eget kapital och skulder, bör vara lika stora på dagen då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Alltså ska ett företags tillgångar vara balanserade av företagets skulder och ägarnas investeringar.

Balansräkningens debetsida

Del av företagets ekonomi som visar företagets tillgångar. Dessa tillgångar består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som stadigvarande avses användas eller innehas. Omsättningstillgångar är de tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Balansräkningens kreditsida

Del av företagets ekonomi som består av företagets eget kapital och skulder. Till detta räknas även obeskattade reserver och avsättningar. Eget kapital är det kapital som ägarna själva har investerat i företaget och kallas riskbärande kapital. Till skulder räknas kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år och långfristiga skulder som förfaller efter mer än ett år.

Bokslutets resultat

Bokslutets resultat från resultaträkningen återfinns i balansräkningen. Resultatet påverkar därför företagets eget kapital med samma belopp.

Budgeterad balansräkning

Balansräkning används även vid budgetering, där resultatbudget och likviditetsbudget utgör grunden. Budgeterad balansräkning visar vilka tillgångar och skulder och eget kapital ett företag planerar att ha vid en viss tidpunkt och kan ses som en summering av resultatbudgeten och likviditetsbudgeten.

Bruttolön

Vad menas med bruttolön?

Med bruttolön menas den lön en anställd får innan preliminär skatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter har räknats bort.

Sociala avgifter och arbetsgivaravgift på bruttolön

Sociala avgifter innefattar till exempel avgifter till facket, försäkringspremier, tjänstepensionspremier etc. Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal, förhandlas dessa avgifter mellan facket och arbetsgivare.

Arbetsgivaravgift är en procentsats på 31,42% (2022) och beräknas på lön och andra ersättningar som är skattepliktiga.

Skatt på bruttolön

Skatten som den anställde måste betala kallas för preliminärskatt. Denna dras bort av arbetsgivaren. Preliminärskatten är baserad på summan som en anställd förväntas tjäna in under året. Denna summa meddelas till Skatteverket av arbetsgivaren. Skatteverket beräknar därefter preliminär skatt.

Ackumulerad bruttolön

Ackumulerad bruttolön, som du alltid hittar på en lönespecifikation, betyder summan av vad en anställd har tjänat sammanlagt vid en viss tidpunkt under innevarande år.

Budget

Vad är budget?

En budget är en prognos för framtida och planerade ekonomiska händelser. Budgetera kan man göra både som företag och som privat person eller hushåll.

Varför är syftet med att göra en budget?

Syftet med budgeten kan i huvudsak sammanfattas som att den görs för att ge en prognos av intäkter och kostnader, för att användas som verktyg för beslutsfattning och för att se hur företagets affärsresultat stämmer överens med vad prognosen var.

De fördelar som finns med budgetering är att det underlättar för ett företag att veta hur de ska fördela och använda sina tillgångar. Det ger också god information om planerade och verkliga resultat inom ett företag, vilket gör det lättare att motivera företagets personal. Dessutom får de en annan insyn i företagets ekonomiska ställning, vilket kan leda till större ekonomiskt ansvarstagande.

Samma gäller för ens privata ekonomi eller hushållets ekonomi.

Företagets budget består av tre huvudbudgetar

Ett företags budget delas in i tre huvudbudgetar.

Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader och vad de kommer göra för verksamhetens ekonomi och resultat. Resultatbudgeten består av delbudgetar som anpassas efter företagets verksamhet. Vanliga delbudgetar för intäkter är försäljningsbudget och marknadsbudget medan delbudgetar för kostnader kan vara personalbudget, omkostnadsbudget och kapitalbudget.

Likviditetsbudget är en plan som visar hur pengar ska anskaffas och användas, vilket resultatbudgeten inte visar. Med andra ord är det bedömningar av de framtida in- och utbetalningarna som företaget kan förvänta sig och visar på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Budgeterad balansräkning visar bolagets ekonomi, dvs. vilka tillgångar, skulder och eget kapital ett företag har och kan förenklat sägas vara en sammanfattning av resultat- och likviditetsbudgetarna. Den budgeterade balansräkningen har sin utgångspunkt i den ingående balansräkningen och visar även företagets förväntade lönsamhet. Till skillnad från resultat- och likviditetsbudgetarna visar den budgeterade balansräkningen inte en plan för en period, utan för en specifik tidpunkt.

Vilka utmaningar innebär det att göra en budget?

Den största utmaningen med att göra budget är att den till största del är baserad på gissningar och antaganden. I vissa fall kan en budget användas som ursäkt för att slippa förändringar, vilket verkar begränsande och kan invagga beslutsfattare i falsk säkerhet.

En budget är dessutom redan inaktuell när den sammanställs och för att den ska vara någorlunda aktuell ska den uppdateras med ny data kontinuerligt, ett arbete som är oerhört tidskrävande.

Börsen

Vad är en börs?

En börs är en handelsplats där produkter och aktier köps och säljs. På en börs läggs produkter och aktier, alltså ägarandelar i ett företag, ut till försäljning och här sker även köpen av aktierna. En börs behöver inte endast handla med aktier. Det finns även andra börser för exempel råvaror, olja och el.

Börsen och samhällsekonomi

De företag som är börsnoterade har krav på sig att öppna upp sin verksamhet och visa upp sin redovisning. Det minskar risken för att företag ska missköta sig. Om företag får in pengar genom att folk köper aktier i det, ökas företagets riskkapital.

Det bidrar till att företagen kan få mer pengar till utveckling, forskning och utbildning, vilket i sin tur kan leda till att företaget får en chans att skapa nya jobb som har positiv påverkan på samhällets ekonomi och dess utveckling.

Deklaration

Vad är deklaration?

Deklaration, även kallad inkomstdeklaration eller självdeklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, både fysiska och juridiska personer, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas.

Självdeklaration för fysiska personer

Eftersom Skatteverket får många uppgifter från bland annat arbetsgivare och försäkringsbolag skickas ett förslag till självdeklaration till fysiska personer, det vill säga privatpersoner. Förslaget ska kontrolleras och eventuellt kompletteras med fler uppgifter. Personen kan sedan deklarera via brev eller elektroniskt under Inkomstdeklaration 1.

Deklarationen anger även om en person ska få skatteåterbäring eller har restskatt att betala. Restskatt uppstår om för lite skatt har betalats in under året medan skatteåterbäring betalas till de som betalat för mycket skatt under det gångna året.

Inkomstdeklaration för företag

Även företagare och företag ska inkomstdeklarera. Detta sker vid olika tillfällen beroende på företagsform. Eftersom enskilda firmor inte räknas som juridiska personer, deklareras dessa under Inkomstdeklaration 1 – det vill säga vid samma tillfälle som privatpersoner.

Övriga bolagsformer räknas som juridiska personer och deklareras under separata inkomstdeklarationer. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller Inkomstdeklaration 2. Inkomstdeklaration 3 gäller för stiftelser och ideella föreningar och Inkomstdeklaration 4 för handelsbolag.

Mer om inskomstdeklaration för företag

I ett företags inkomstdeklaration ska det framgå hur mycket företaget tjänat och hur mycket skatt som betalats in under det gånga året. När dessa uppgifter blir redovisade kan Skatteverket fastställa företagets slutliga skatt. Ett företags bokslut ligger till grund för inkomstdeklarationen, men skattemässiga korrigeringar är ofta nödvändiga för att deklarationen ska bli rätt.

Effektiv ränta

Vad är effektiv ränta?

Med effektiv ränta menas den totala kostnaden för en kredit (lån).

Vad ingår i den effektiva räntan?

Vid uträkningen av den effektiva räntan tas hänsyn till alla kostnader för krediten, samt när betalningarna sker. Exempel på kreditkostnader som ingår i den effektiva räntan är räntor, avgifter och andra kostnader för ett lån. Den effektiva räntan tar också höjd för ränta-på-ränta-effekter, exempelvis i de fallen på betalningar sker flera gånger per år.

Vad är skillnaden mellan effektiv ränta och nominell ränta?

En effektiv ränta inkluderar alla kostnader i lånet, medan en nominell ränta (eller nominell årsränta) istället brukar definieras som kostnaden för lånet, men utan de dolda avgifterna.

Den nominella räntan (ofta kallad nominell årsränta) är den du oftast ser när olika typer av lån presenteras. Enligt lag måste den effektiva räntan också presenteras i ett låneerbjudande. Oftast hittas dock uträkningen av den effektiva räntan i det finstilta, eftersom den räntesatsen oftast är högre än den nominella räntan. Den nominella räntan är ofta vilseledande när du jämför olika räntor, därför är det en bättre idé att jämföra den effektiva räntan istället.

Eget kapital

Vad är eget kapital?

Eget kapital är det belopp som ägarna satt in i företaget, och som utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Förändringar i eget kapital

Om årets resultat är positivt påverkas även eget kapital i positiv riktning. Genom att ägarna återinvesterar vinster i företaget förstärks det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan vara avgörande för hur företaget klarar sig om sämre tider skulle inträffa. När det egna kapitalet förstärks ökar även verksamhetens självfinansiering, och beroendet av kreditgivare minskar.

Ett underskott (förlust) i företaget leder till att det egna kapitalet blir mindre eller till och med negativt. Ett negativt eget kapital betyder att skulderna överstiger tillgångarnas värde. Som regel beror brist på kapital på att företaget gått med förlust, men det kan också bero på att ägarna gjort stora uttag istället för att återinvestera vinster i företaget.

Finansieringsanalys (kassaflödesanalys)

Vad är en finansieringsanalys?

En finansieringsanalys är en rapport över företagets likviditetsförändring under en viss period och visar på hur likvid ett företags ekonomi är.

En finansieringsanalys, även kallat kassaflödesanalys, är en del av årsredovisningen som visar ett företags finansiella flöden. Finansieringsanalysen berättar om företagets likviditet med måttet kassaflöde och visar hur verksamheten har finansierats under en viss period, till exempel under räkenskapsåret. Kassaflödet visar företagets inbetalningar och utbetalningar under perioden.

En finansieringsanalys och en kassaflödesanalys är två olika namn på samma analys. I augusti 2014 trädde en ändring i årsredovisningslagen i kraft vilket innebär att finansieringssanalys numera benämns kassaflödesanalys i årsredovisningslagen.

Tre beståndsdelar

 1. Kassaflödet från den löpande verksamheten består av verksamhetens försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.
 2. Kassaflödet från investeringsverksamheten består av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
 3. Kassaflödet från finansieringsverksamheten består av nyemissioner, utdelningar, upptagna lån, amorteringar av skulder samt koncernbidrag.

Obligatorisk för större företag

I årsredovisningslagen står det angivet att det är obligatoriskt för större företag att lämna en finansieringsanalys tillsammans med årsredovisningen. Ett företag anses vara ett större företag om det uppfyller mer än ett av följande villkor för var och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • Medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50.
 • Företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Ett börsnoterat företag anses alltid vara ett större företag och ska därför alltid lämna en finansieringsanalys till Bolagsverket. Även om mindre företag inte behöver göra en finansieringsanalys kan det vara ett bra verktyg för att få översikt över företagets intäkter och utgifter.

Förvaltningsberättelse

Vad är en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är en översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar samt vissa handelsbolags räkenskapsår ska alltid avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, en revisionsberättelse samt en förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla sådant som inte kan återges i balansräkningen och resultaträkningen. Den ska återge en rättvisande översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Förvaltningsberättelsens innehåll är bestämt av årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska en förvaltningsberättelse presentera följande:

  • Förhållanden som är viktiga för bedömningen av ett företags ställning och resultat om dessa inte har lämnats på annat vis
  • Händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret
  • Den förväntade utvecklingen av företaget
  • Företagets verksamhet inom forskning och utveckling
  • De filialer som kan finnas utomlands

Krav på förståelse

Vid upprättandet av en förvaltningsberättelse ska siffror och termer beskrivas på ett sådant sätt att läsarna kan förstå innebörden av dem. Det ska alltid finnas med ett förslag till resultatdisposition, och dessutom bör företagets verksamhetsområde framgå i förvaltningsberättelsen.

Immateriella tillgångar

Vad är immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar är förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska föremål. Det kan exempelvis handla om immateriella rättigheter som t.ex. licensrättigheter, goodwill och patent. Immaterialrätten består av fyra områden patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt.

Immateriella tillgångar kan finnas på ett fysiskt föremål som t.ex. musik på en CD-skiva eller ett dokument. En förförmögenhetsrätt delas in i om den är materiell eller immateriell beroende på vad som har störst förmögenhetsvärde.

En immateriell förmögenhetsrätt kallas även intellektuell förmögenhetsrätt och är ett rättsligt anspråk på att ensam förfoga över det intellektuella verket. Det betyder att rättighetshavaren har en form för förmögenhetsrätt, vilket betyder att rättighetshavaren har rätt att t.ex. framställa kopior eller att använda ett varumärke i marknadsföringssyfte.

Inflation

Vad innebär inflation?

Inflation innebär fallande penningvärde och ökning av den allmänna prisnivån. Inflation är en mycket viktig faktor inom ekonomi.

Hur uppstår en inflation?

Inflation uppstår på två sätt; genom efterfrågan och ökade kostnader. Efterfrågeinflation uppstår genom att efterfrågan ökar snabbare än tillgången på varor och tjänster. Kostnadsinflation kan exempelvis bero på att lönerna i ett företag har stigit och företaget som konsekvens får ökade kostnader för produktionen, vilket leder till högre priser för varor och tjänster.

Det är viktigt att påpeka att en enkel pris stigning inom ett enskilt område, så som en enskild produktionslinje, inte räknas som en inflation. Inflation berör alla priser inom ett företag, bransch eller ett land. Motsatsen till inflation är deflation.

Hur beräknas inflationen?

Inflationen beräknas genom att använda KPI, konsumentprisindex. Det är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.

Inflationen beräknas enligt följande formel:

((Index december 2022 – Index december 2021) / Index december 2021) x 100

Konsekvenser av en inflation

En inflation innebär konsekvenser på en ekonomi som kan vara svåra att undvika. Bland annat kan inflation leda till att konsumenter och banker inte spenderar på samma sätt eftersom osäkerheten är stor, vilket kan skada den ekonomiska produktionen på sikt.

Vissa konsumenter kan tjäna på en inflation. Det kan exempelvis vara gynnsamt för en konsument när inflationen urholkar värdet på ett lån för låntagare.

Personer som lever på mindre inkomster så som exempelvis pensionärer drabbas särskilt av minskad köpkraft, vilket kan leda till sämre levnadsstandard på sikt.

Intäkt

Vad är en intäkt?

En intäkt är en periodiserad inkomst eller inkomst redovisad på perioden den avser. Den påverkar ekonomi positivt.

Vad är skillnaden mellan intäkter och inkomster?

Inkomster uppstår på det datum som angivs på en faktura för sålda varor och tjänster. En intäkt är däremot värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Därför kan intäkter sägas vara periodiserade inkomster.

Investmentbolag

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag med affärsidén att äga aktier i andra aktiebolag. Det finns olika syften med investmentbolagen. En del har syftet att långsiktigt öka värdet av innehaven till ägarna. Andra investmentbolag fungerar primärt som maktbolag med syfte att kontrollera andra företag. Investmentbolag verkar ofta långsiktigt när de investerar i eller förvärvar bolag.

Varför vill du investera i ett investmentbolag?

När man köper aktier i ett investmentbolag, äger man indirekt olika bolag i olika branscher. Det är ett sätt att minska risken i sin aktieportfölj och förbättra sin ekonomi. Dessutom förlitar du dig på specialiserad kunskap som investerare bakom investmentbolag besitter och som leder till att de gör kloka och aktiva investeringar.

Juridisk person

Vad betyder termen juridisk person?

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.

Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Däremot är enskild firma eller enskild näringsidkare inte en juridisk person, då ägaren och firman är samma person.

Om ansvarsgenombrott

Det finns många fördelar med att ha en företagsform som är en juridisk person, då det är företaget som har ansvar för företagets åtaganden. Skyddet är dock inte absolut och om den juridiska personen finner sig själv i en rättslig situation (ex. gällande en stor skuld) kan en domstol besluta att det är personerna bakom företaget som bär ansvarsskyldighet. Det kallas för ansvarsgenombrott och innebär att ägarna eller andra fysiskt ansvariga personer måste betala skulden, trots att den officiellt hör till företaget eller bolaget.

Justerat eget kapital

Vad är justerat eget kapital?

Justerat eget kapital är ett nyckeltal och ett företags beskattade egna kapital. Detta nyckeltal kan i vissa fall passa bättre som mått för att mäta ägarnas eget kapital än nyckeltalet eget kapital.

Detta på grund av att det i vissa fall finns obeskattade reserver i företaget. Dessa obeskattade reserver är uppskjuten skatt som företaget valt att inte betala under räkenskapsåret och visas i balansräkningen. När företaget sedan tar med dessa i resultaträkningen ska ett skatteuttag göras. Därför ska det justerade egna kapitalet beräknas minus den skattesats som för tillfället gäller.

Justerat eget kapital används ofta även vid aktievärdering. Måttet kallas då för justerat eget kapital per aktie.

Hur räknar man ut justerat eget kapital?

Formeln för att beräkna justerat eget kapital är som följande:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesatsen) x obeskattade reserver)

Observera att skattesatsen kan förändras från år till år.

Kapitalomsättningshastighet

Vad är kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal och är ett verksamhetsmått inom ekonomi, som används för arbetskrafts- och kapitalintensitet och som visar hur effektivt en verksamhet använder sitt kapital i förhållande till omsättningen. Ju högre kapitalomsättningshastighet, desto mindre bundet kapital har företaget.

För att öka kapitalomsättningshastigheten och därmed minska det bundna kapitalet, är det enklaste att minska varulagret.

Kapitalomsättningshastigheten används för att göra jämförelser inom det egna företaget samt för jämförelse av företag inom samma bransch.

Hur räknar man ut nyckeltal kapitalomsättningshastighet?

Formeln för att beräkna kapitalomsättningshastigheten ser ut som följande:

Kapitalomsättningshastigheten = omsättning ÷ totalt kapital

Hur använder du nyckeltalet kapitalomsättningshastighet?

Nyckeltalet kan användas för att analysera ett företags ekonomi och för att räkna ut ett företags räntabilitet, alltså avkastning. Det kan räknas ut genom att multiplicera vinstmarginalen med kapitalomsättningshastigheten.

Kapitalomsättningshastigheten används även i den så kallade du Pont-modellen, som visar på hur olika faktorer påverkar kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen genom ett räntabilitetssamband, vilket kan härledas från räntabilitetsformeln.

Kassaflöde

Vad betyder kassaflöde?

Ett kassaflöde är ett företags flöde av inbetalningar och utbetalningar, det vill säga flödet av pengar, under en viss tidsperiod (vanligtvis ett räkenskapsår), som visar på hur god ekonomi företaget har. 

Utifrån kassaflödet går det att få fram information som inte alltid kan utläsas ur resultat- och balansräkning eller balansomslutningen, så som lagernivåer, underhållskostnader, kostnader för forskning och utveckling, kostnad för räntor samt skatter. Att analysera ett företag utifrån dess kassaflöde kallas för kassaflödesanalys.

Operativt kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten visar det operativa kassaflödet. Denna betalström innehåller exempelvis förändringar i varulager, kortfristiga skulder, fordringar och årets resultat justerat för avskrivningar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

I denna betalström ingår investeringar i till exempel maskiner, inventarier och bolagsköp.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Här syftar man på exempelvis nyemissioner, nytecknade lån, amortering på befintliga lån, koncernbidrag och utdelningar.

Fritt kassaflöde

Med begreppet fritt kassaflöde menas överskottet efter investeringsverksamheten och kapitalomkostnader. Fritt kassaflöde är det operativa kassaflödet med investeringskostnaderna borträknade.

Med investeringskostnader avses exempelvis ränta på företagsobligationer eller annan typ av skuld.

Det fria kassaflödet är alltså summan som kvarstår efter företagets operativa kassaflöde minus kapitalomkostnader.

Varför är kassaflöde viktigt?

Kassaflödet kan användas för att se hur det går för ett företags ekonomi genom att ställa det i relation till tidigare perioder, budgetar, eller andra företag i branschen. Man kan också se de kapitalflöden som rör sig inom företaget, företagets likviditet, dess förmåga att överleva och därmed även dess förmåga att skuldsätta sig. Ett bra kassaflöde leder till att företag kan växa och investera. 

Vad gör ett bra kassaflöde?

När företaget exempelvis säljer en vara eller lånar pengar, ökar dess likvididitet och gör att kassaflödet ökar. När det istället betalar in leverantörsfakturor eller amorterar sjunker de likvida medlen och kassaflödet minskar.

Det kassaflödet visar är alltså hur stor del av de likvida medlen som blir kvar i kassan när alla påverkande transaktioner gjorts.

Konjunktur

Vad är konjunktur?

Konjunktur är ett begrepp som beskriver den makroekonomiska utvecklingen, alltså det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Framförallt omfattar begreppet arbetslöshet, inflation och tillväxt.

När man talar om konjunktur brukar man tala om hög- eller lågkonjunktur beroende på konjunkturcykeln. En konjunkturcykel är vanligtvis mellan tre till åtta år.

Ekonomi i högkonjunktur

Högkonjunktur i en ekonomi råder när industrin har fullt upp med att producera och leverera varor eller tjänster. Det är helt enkelt när det råder ”goda tider”. Det betyder att det är låg arbetslöshet och investeringarna ökar.

Det finns dock ett problem med högkonjunktur och det är att investeringar kan skapa flaskhalsar i produktionen, eftersom investeringarna kan ske i olika perioder. Det kan även bli ett problem när företag har stor efterfrågan på utbildad personal och det inte finns tillräckligt folk med rätt utbildning på arbetsmarknaden.

När högkonjunkturen är långvarig eller väldigt kraftig finns det risk att utveckla en finansbubbla. Finansbubblor uppstår när intresset för investeringar överstiger efterfrågan och behovet.

Ekonomi i lågkonjuktur

Lågkonjunktur i en ekonomi sker när efterfrågan på varor och tjänster är mindre än det som produceras. När företagen upplever minskad efterfrågan på deras varor eller tjänster, har de svårt att behålla personal och göra nyinvesteringar. Det betyder att arbetslösheten ökar.

Om lågkonjunkturen blir långvarig och BNP sjunker under en längre period så kallas det för recession. I extrema fall om recessionen blir kraftig och långvarig kallas det för depression.

Kundfordringar

Vad är en kundfordring?

En kundfordring uppkommer när ett företag har levererat en vara eller utfört en tjänst men ännu inte fått betalt av kunden. En kundfordring är alltså en säljares tillgodohavande hos en köpare, vilket som huvudregel markeras av att säljaren utfärdar en faktura i enlighet med faktureringsreglerna i mervärdesskattelagen (1994:200). Fordringarna står kvar till dess att fakturorna är betalda.

Vad som kännetecknar kundfordringar?

Kundfordringar utgör normalt omsättningstillgångar eftersom de är kortfristiga. Den normala kredittiden för en kundfordring är 30 dagar. En kundfordring inkluderar utgående moms, eftersom den utgående momsen normalt ska betalas av kunden.

Lagervärdering

Vad betyder lagervärdering?

Lagervärdering betyder att värdera ett lager enligt vissa principer och metoder.

Tre olika värderingsmetoder

 Ett varulager kan väljas att värderas på:

 1. det verkliga värdet
 2. återanskaffningsvärdet
 3. anskaffningsvärdet

Det verkliga värdet

Det verkliga värdet kallas även för nettoförsäljningsvärdet och är en varas beräknade försäljningsvärde minus eventuella försäljningskostnader. Med beräkning av denna metod räknas inte eventuellt svinn, så kallad inkurans, med.

Återanskaffningsvärdet

Återanskaffningsvärdet är värdet som varan hade haft om balansdagens priser hade gällt, alltså vad det skulle ha kostat att återskaffa varan. Här räknas inkuransen med om en sådan existerar.

Anskaffningsvärdet

Anskaffningsvärdet är vad det har kostat att färdigställa varan. Här beräknas inte inkuransen, men lagret kan värderas till endast 97 procent av det sammanlagda anskaffningsvärdet, vilket då ger ett inkuransavdrag på tre procent. Det vanligaste är att det är anskaffningsvärdet och det verkliga värdet som används vid lagervärdering.

Två olika principer vid lagervärdering

Varulagren bör värderas enligt två huvudsakliga principer:

 1. LVP (lägsta värdets princip)
 2. FIFO (först in–först ut-principen)

LVP

Lägsta värdets princip bör alltid tillämpas vid lagervärdering. Den innebär att det värdet som är lägst, antingen anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet, används som grund för värderingen. Om anskaffningsvärdet visar sig vara lägre än det verkliga värdet beräknas varulagret enligt 97-procentsregeln som tidigare nämnt. Avdraget på tre procent kallas inkurans och är en värdeminskning av varor på grund av exempelvis skador och teknisk eller modemässig föråldring.

Värdering enligt LVP ska ske post för post så länge inte värderingen gäller en homogen grupp, så som råmaterial av samma typ för tillverkning av varor. Gäller det värdering av en homogen grupp varor kan de värderas kollektivt.

FIFO

FIFO står för first in–first out, eller på svenska, först in–först ut-principen. Principen innebär alltså att de produkter och varor av samma sort som köpts in till lagret först också ska säljas först och därmed kan det antas att de varor som finns i lagret vid räkenskapsåret även är de som senast blev inköpta.

Leasing

Vad innebär leasing?

Leasing innebär att hyra en inventarier för en fast månadskostnad av ett leasingföretag. Definitionen av leasing är att en person eller ett företag istället för att köpa exempelvis en bil, en kopieringsmaskin eller annan produktutrustning hyr (”leasar”) produkten/varan under en period för en fast månadskostnad.

Fördelar med leasing

Att leasa kan vara fördelaktigt då hyran kan vara avdragsgill i deklarationen och beslutsprocessen kan förkortas markant då det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa. Samtidigt kan själva ägandet av en bil eller en kontorsmaskin vara direkt ointressant, då det endast är funktionen som betyder något.

Dessutom binder inte företaget upp sitt eget kapital i anläggningstillgångar, utan kan använda det beloppet som det skulle kosta att köpa samma produkt till någon typ av investering.

Två typer av leasingavtal

Beroende på vilket företag som leasar ut en produkt eller vilken typ av produkt det är skiljer sig leasingavtalen åt, både som form och rent bokföringsmässigt. De två typer av leasing som finns är:

 1. Finansiell leasing

 2. Operationell leasing

Finansiell leasing

Finansiell leasing är det vanligast förekommande sättet att leasa i Sverige. Denna typ av leasing innebär att personen som leasar en produkt betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget, men är ansvarig för produkten under leasingperioden. Det betyder att personen som hyr betalar själv för exempelvis underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer.

Finansiell leasing innebär även att köparen binder upp sig till att köpa produkten eller hitta en annan köpare efter att leasingperioden har förlöpt. Finansiell leasing kan därmed ses som ett köp, men där själva köpet förfaller efter att avbetalningen har gjorts. På detta sätt kan momsen också delas upp över en längre period, till skillnad från ett traditionellt köp.

Operationell leasing

Operationell leasing, även kallat fullserviceleasing, innebär att leasingföretaget fortfarande har ansvar för produkten när den är uthyrd. Den här typen av leasing är vanligast internationellt sett och innebär att försäkringar, underhåll och övriga kostnader som kan uppstå betalas av leasingföretaget. Det innebär också att kunden inte har någon restvärdesrisk.

Operationell leasing tas inte upp i balansräkningen då produktens värde inte är av intresse. Istället bokförs hyreskostnader som direkta kostnader vilket bidrar till att företagets nyckeltal blir bättre och företaget får bättre soliditet eftersom det egna kapitalet inte rörs.

Likviditet

Vad betyder likviditet?

Likviditet är ett finansiellt mått och mäter verksamhetens förmåga att betala räkningar och andra utgifter och används ofta för att visa ett bolags betalningsförmåga på kort sikt. Det är avgörande för ett företags fortlevnad att de har tillräckliga finansiella resurser (stark ekonomi) för att klara av sina betalningar.

De tillgångar som ett företag har direkt tillgängliga, dvs. pengar som kan användas omedelbart, kallas likvida medel. Likvida medel är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa, samt på företagets olika konton. Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.

Många fördelar med god likviditet

Ett företag förväntas hålla en likviditet som är tillräckligt hög för att verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas, men inte så hög att den bromsar avkastningen. Hög likviditet ger ofta en större säkerhet för att företaget klarar av sina betalningar och sina åtaganden.

En hög likviditet fungerar också som en buffert för att minska risken vid oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi. En alltför hög likviditet kan däremot vara ogynnsam eftersom dessa pengar inte förräntas på bästa sätt, eller inte alls.

Det finns olika sätt för företag att frigöra kapital, dvs. öka likviditeten. Likviditeten kan exempelvis ökas med hjälp av god lönsamhet, ökad upplåning, tillskott från ägarna (nyemissioner etc.), minskning av varulager samt avyttring av anläggningstillgångar.

Två typer av likviditet och sätt att beräkna

Det finns två typer av likviditet och därmed två olika sätt att beräkna likviditet:

 1. Kassalikviditet
 2. Balanslikviditet

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna.

En tumregel är att kassalikviditeten bör vara större än 1 (eller minst 100 procent), vilket innebär att de likvida medlen är lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet beräknas enligt följande formel:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder

Balanslikviditet

Balanslikviditeten visar precis som kassalikviditeten ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Skillnaden mellan de två begreppen är att företagets varulager inkluderas i måttet för balanslikviditet, vilket det ju inte gör i måttet för kassalikviditet.

Balanslikviditet är därför relevant för företag med lite mer omfattande “lagerverksamhet”, så som företag inom detaljhandel och grossisthandel. En tumregel är att balanslikviditeten bör vara större än 2 (eller minst 200 procent).

Balanslikviditeten beräknas enligt följande formel:

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar ÷ Kortfristiga skulder

Moms (mervärdesskatt)

Vad är moms?

Moms, även kallat meromsättningsskatt eller mervärdeomsättningsskatt, är en mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Därmed utgör momsen en viktig del i statens ekonomi. Momsen är nästan alltid inräknad i priset av varor och tjänster när de köps privat medan företagare själva måste lägga på mervärdesskatten vid försäljning av egna varor och tjänster.

Tre olika momssatser

Beroende på vilken typ av vara eller tjänst som mervärdesskatten ska påföras gäller olika momssatser.

Momssatserna är 25, 12 och 6 procent där normalmomssatsen är 25 procent.

En momssats på 12 procent gäller för livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, camping och rumsuthyrning samt försäljning och import av konstverk.

Momssatsen på 6 procent gäller för böcker, tidningar noter, broschyrer, persontransport så som buss-, flyg- och taxiresor, transport i skidliftar, vissa entréavgifter och idrotts-, musei- och biblioteksverksamhet samt försäljning av vissa rättigheter.

Varor och tjänster som inte är momspliktiga

Undantag från moms har följande varor och tjänster:

 • sjukvård, tandvård och social omsorg
 • utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
 • bank- och finansieringstjänster
 • försäkringstjänster
 • artistarvoden
 • studieförbundens studiecirklar
 • läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
 • skepp för yrkesmässig sjöfart
 • framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande
 • lotteri, vadhållning och andra former av spel
 • köp och hyra av fastigheter
 • konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår

Ingående moms

Ingående moms är den moms som betalas när en vara eller tjänst köps in. Den ingående momsen utgör ingen kostnad för företaget eftersom den fås tillbaka av staten då den kvittas mot den utgående momsen i skattedeklarationen.

Utgående moms

Utgående moms är den moms som ett företag lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst.

Nettolön

Vad är nettolön?

Nettolön betyder lön efter skatt, alltså den lön som du får utbetald efter att preliminärskatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter har dragits av. Den utgör oftast utgångspunkten för din privata ekonomi eftersom den oftast är din primära inkomstkälla.

Nuvärde

Vad är nuvärde?

Nuvärde är ett begrepp som används vid investeringskalkylering. Värdet används för att kunna göra en jämförbar och rättvis jämförelse mellan investeringar som sker vid olika tidpunkter.

När företag gör investeringskalkyler används värden flera år framåt i tiden i beräkningarna. För att kunna jämföra dessa med varandra på ett rättvist sätt används det värde som investeringen hade vid tidpunkten för investeringsbeslutet. Denna tidpunkt kallas även för nolltidpunkten eller nutidpunkten. Denna metod kallas för nuvärdemetoden. Alla framtida in- och utbetalningar räknas då om till värden vid denna nolltidpunkt.

För att kunna beräkna nuvärdet används två tabeller; en som visar nuvärdefaktorn av enstaka betalningar på samma belopp vid olika år och räntesatser, och en som används när nuvärdet av flera årligen återkommande lika stora betalningar ska beräknas.

Nuvärdesmetoden är även känd som diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden.

Hur beräknas nuvärdet?

Nuvärdesmetoden går ut på att antingen beräkna en investerings nuvärde och jämföra detta med investeringskostnaden, eller att beräkna nettonuvärdet direkt. Nuvärdesberäkningen (NV) kan jämföras med att sätta in pengar på ett konto. Den bemöter därmed frågan; ”Hur mycket pengar måste jag sätta in idag för att ha x pengar om y år?”.

Nettonuvärdeskvoten (NNK) är en beräkning på hur mycket en investering ger igen per satsad krona. Den tar kapitalkostnader i beaktande, genom att diskontera alla inbetalningar och utbetalningar till ett nuvärde, vilket sedan delas med grundinvesteringen.

Värdet säger således ingenting om reell vinst i kronor och ören, utan det är en relation till den initiala investeringskostnaden. Om exempelvis NNK beräknas ligga mellan 0,15 – 0,60 så medför det att man får tillbaka mellan 1,15 till 1,60 för varje satsad krona.

Nyckeltal (KPI)

Vad är nyckeltal / KPI?

Nyckeltal, som även kallas KPI (står för Key Performance Indicator), används som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år. Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och analys.

Dessutom ger KPI:er en god översikt över företagets ekonomiska tillstånd vilket kan vara intressant för potentiella investerare, samt att det ger banker information om företaget vid eventuell låneansökan.

Varför är nyckeltal viktiga inom ekonomi?

Ibland räcker det inte med att se till resultatet på bokslutsdagen om företaget går bra eller dåligt, dvs. om det har bra ekonomi eller ej. Då behövs det mer detaljerad information för att beskriva hur det egentligen går för företaget, och för att kunna göra detta används nyckeltal. Med nyckeltal mäts nuläget mot de uppsatta mål som företaget har för att veta om man är på rätt väg.

Olika typer av nyckeltal & KPI:er inom ekonomi

Nyckeltal delas in i olika kategorier beroende på vad det är de mäter. Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) har utvecklat en rekommendation för att få en mer enhetlig översikt över de olika nyckeltalen och därmed delat in dem i fyra olika kategorier:

 • Aktierelaterade mått
 • Avkastningstal
 • Finansiella nyckeltal
 • Mått för arbets- och kapitalintensitet

Aktierelaterade mått

Dessa typer av mått är av intresse för de som har aktier i företaget. För att möjliggöra jämförelse mellan aktiekurs och vinst används vad som kallas för P/E-tal, från engelskan price/earnings. Ett annat intressant aktierelaterat mått är utdelning i procent av eget kapital, vilket är utdelningen dividerad med det egna kapitalet per aktie.

Avkastningstal

Dessa typer av mått mäter ett företags avkastning vilket visar hur värdet på en tillgång förändrats från en viss tidpunkt till en annan. Avkastningstalet innefattar även marginalmått, så som vinstmarginal och bruttomarginal, som visar hur mycket av vinsten i ett företag som är ren vinst och hur stor omsättningen är efter att kostnaden för sålda varor är avdragen.

Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal, även kallat finansiella mått, visar på ett företags finansiella styrka. Exempel på ett sådant mått är soliditet, som visar på ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Ett annat mått som faller under samma kategori är räntetäckningsgrad, som visar hur mycket ett företags vinst kan minska utan att räntebetalningarna riskeras.

Mått för arbets- och kapitalintensitet

Denna kategori innehåller mått som berör personalen och företagets kapital och jämför användningen av kapital med faktorer så som arbete och produktion. Exempelvis visar måttet omsättning per anställd hur produktivt företaget är och kapitalomsättningshastighet hur mycket intäkterna ökar i förhållande till det kapital som företaget har.

Omsättning

Vad är omsättning?

Ett företags omsättning är likvärdigt dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period indikerar företagets tillväxt.

Omsättningstillgångar

Vad är en omsättningstillgång?

Omsättningstillgångar benämns ofta som “andra tillgångar än anläggningstillgångar” och är tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Det är värden som kan förbrukas på kort tid.

Det är omsättningstillgångarna som används för att betala löpande utgifter och finansiera den dagliga verksamheten. I privatekonomiska sammanhang menas med omsättningstillgångar exempelvis de pengar som finns på banken och som inte är låsta i långfristiga investeringar.

Olika typer av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna delas in i olika typer, så som:

 • lagerförda artiklar
 • fordringar på kunder & leverantörer
 • fordringar på anställda, myndigheter med flera
 • förutbetalda kostnader
 • placeringar med kort löptid
 • likvida medel (pengar) i olika former

Obligationer

Vad är en obligation?

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som bekräftar att innehavaren har lånat ut pengar till exempelvis staten, en bank, en kommun eller ett företag.

Hur fungerar obligationer?

Vid köp av en obligation lånar du ut pengar till utgivaren av obligationen, och blir därmed ägare av skuldebrevet. Utgivaren av en obligation kallas emittent, vilken kan vara staten, hypoteksinstitut, banker, kommuner och företag.

Som privatperson kan du köpa privat- eller premieobligationer. Den tidsperiod som pengarna lånas ut, det vill säga den tid som en obligation löper, kallas löptid. Löptiden varierar mellan olika obligationer.

Privatobligationer

Det finns två typer av privatobligationer; kupongobligationer och nollkupongobligationer. Privatobligationer löper mellan ett och tio år och har en fast förfallodag, det vill säga en fast löptid.

En kupongobligation är ett räntebärande värdepapper som ger periodiska räntebetalningar. Det betyder att emittenten är skyldig att betala ränta till köparen, vilket kallas kupong. Hur tätt kupongutbetalningar sker skiljer sig mellan olika obligationer. En del obligationer betalar kupong en gång per år medan andra betalar halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis.

En nollkupongobligation kallas ofta för nollkupongare och är en typ av obligation som inte löper med någon nominell ränta alls. Räntepengarna delas inte ut löpande, som för en kupongobligation. I stället betalas räntan ut en enda gång, när löptiden för obligationen har gått ut.

Premieobligationer

Premieobligationer är statens sätt att låna pengar av allmänheten för att stärka sin ekonomi. Riksgälden är den statliga myndighet som i Sverige tillhandahåller administrationen av premieobligationer. Premieobligationer är numrerade som lottsedlar och fungerar som en lott med garanterad ränta. Räntan samlas i en pott och lottas ut bland innehavarna i form av skattefria dragningsvinster två till sex gånger per år.

Det krävs att du köper ett bestämt antal obligationer i nummerföljd för att vara garanterad en viss avkastning, det vill säga en garanterad vinst. Hur mycket som lottas ut i de återkommande dragningarna bestäms av den aktuella marknadsräntan.

Fördelar och nackdelar med obligationer

Obligationer har flera fördelar som kan gynna din ekonomi. Dels kan det argumenteras för att de innebär en trygg och säker placering, med lägre risk jämfört med aktier. Om obligationen behålls ända fram till förfallodagen vet du dessutom exakt vad räntan blir. Dessutom är pengarna inte bundna eftersom en marknadsnoterad obligation alltid kan säljas.

Det kan hävdas att en av nackdelarna med obligationer är att de i regel inte ger lika hög avkastning som aktier. Dessutom är du inte garanterad att få tillbaka insatsen vid försäljning innan förfallodagen. Ytterligare en nackdel är att en avgift tas ut vid köp och försäljning av obligationer.

Vad bestämmer räntan på en obligation?

Det finns ett flertal faktorer som påverkar en obligations ränta. En faktor är inflationen. Om inflationen stiger, så stiger marknadsräntorna, vilket indirekt påverkar en obligations värde. En annan faktor som påverkar räntan på en obligation är kreditvärdigheten på företaget som emitterar obligationen.

Ytterligare en faktor som bidrar till att bestämma räntan är obligationens löptid. Som regel gäller det att ju längre löptid desto högre ränta.

Optioner

Vad är optioner?

Optioner är finansiella instrument inom som ingår i gruppen derivatinstrument. En option ger rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris inom en viss tid.

Hur fungerar optioner?

En option är ett värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att vid en på förhand bestämd tidpunkt i framtiden, köpa eller sälja en aktie eller ett index till ett bestämt pris, det så kallade lösenpriset. För att få denna rättighet betalar innehavaren (köparen) en premie till säljaren, som kallas för utfärdare.

Det är endast innehavaren av optionen som kan begära att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet inom avtalstiden upphör avtalet att gälla.

Varför handla med optioner?

Att handla med aktier på börsen innebär ofta hög risk för din ekonomi. Även optionshandel är en marknad för riskhantering. Skillnaden mot aktiehandel är att optionshandel möjliggör fördelning av risk mellan olika aktörer och att riskexponeringen kan skräddarsys efter önskan. Med optioner kan du öka risken, begränsa risken eller helt avsäga dig risken.

Vad kallas priset på en option?

En options värde är marknadspriset, det vill säga premien. Premien är det pris en optionsinnehavare av en option betalar för erhålla rättigheten att sälja eller köpa optionen. Premien påverkas av faktorerna realvärde och tidsvärde.

Köpoption

Innehavaren av en köpoption har rättigheten att köpa aktien till ett bestämt pris. Innehavaren av en köpoption betalar en premie och utfärdaren av en köpoption är därmed skyldig att sälja aktien till det bestämda priset och erhåller i stället en premie.

Säljoption

Innehavaren av en säljoption har rätt att sälja aktien till ett på förhand bestämt pris, och är den som betalar premie. Utfärdaren av en säljoption har skyldigheten att köpa aktien till lösenpris när innehavaren önskar, och erhåller då en premie.

Redovisning

Vad är redovisning?

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat, dvs. översikt över företagets ekonomi. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning.

Den information som sammanställs och rapporteras i företagets redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag. Redovisningen ska se till att företagets interna såväl som externa intressenter har tillgång till den information de behöver.

Intern redovisning

Den interna redovisningen är ofta mer omfattande än den externa, och har som främsta ändamål att förse de interna intressenterna med information, det vill säga de som arbetar inom företaget.

Extern redovisning

Den externa redovisningen är reglerad i lag och syftar till att ge de externa intressenterna information om ett företags ekonomi i form av resultat och ställning under en bestämd period. 

Resultaträkning

Vad är resultaträkning?

Resultaträkning är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period.

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

Vilka delar har en resultaträkning?

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

 • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
 • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
 • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
 • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
 • skatt
 • årets resultat

Två typer av resultaträkning

Resultaträkningen bör utformas efter två sätt som föreskrivs av årsredovisningslagen. Dessa två skiljer sig åt i sättet de hanterar rörelseresultatet. De två sätten är kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning, där det första sättet är uppdelad efter vilken sorts kostnader som företaget har och det andra delar upp kostnaderna enligt vilket typ av funktion som kostnaderna har.

Riskkapital

Vad är riskkapital?

Riskkapital är ett samlingsnamn för investeringar i ett företags egna kapital. Riskkapital omfattar investeringar i både noterade och onoterade företag, även om begreppet ofta syftar på investeringar i onoterade företag. Riskkapitalet kopplar ihop företagare som behöver ett tillskott av kapital med kapitalstarka investerare.

Det finns olika typer av riskkapital som fyller olika funktioner under ett företags olika utvecklingsfaser.

Riskkapital kan användas som initial finansiering vid uppstarten av ett företag, under en tillväxtfas samt som kapitaltillskott i mogna företag som exempelvis vill etablera sig på nya marknader.

Riskkapitalbolag

Ett riskkapitalbolag är ett företag vars affärsidé är att förmedla kapital till företag från privata investerare, banker, fondbolag och andra organisationer. Eftersom den som investerar i ett företag köper en del av företaget ska företagets ursprungliga ägare vara medvetna om att en del av kontrollen övergår till investeraren, och att investeraren ofta har höga krav på företagets avkastning.

Olika typer av riskkapitalinvesteringar

Investeringar i börsnoterade företag kallas public equity och de som görs i onoterade företag kallas private equity. I Sverige används dock ofta termen riskkapital något synonymt med private equity.

Private equity indelas i sin tur i termerna venture capital och buyout capital. Venture capital innebär investeringar i små och medelstora företag som är i uppstarts- eller expansionsfasen. Buyout capital syftar till investeringar i mogna bolag, ofta med stabila och starka kassaflöden.

Affärsänglar är privatpersoner som investerar i ett nytt företag. De har ofta ett aktivt ägarengagemang där de även bidrar med kunskap och delar med sig av egna erfarenheter av att driva företag.

ROT-avdrag

Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet och som kan ha positiv inverkan på den enskildes privata ekonomi. ROT betyder inget i sig, utan är en förkortning och står för RenoveringOmbyggnad och Tillbyggnad.

Hur fungerar ROT-avdraget?

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Däremot berättigar det inte avdrag för uppförande av nya hus eller byggnader. För att en privatperson ska ha rätt till avdraget gäller det att man äger och bor i eller i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till.

Det är företaget som utför arbetet som ansvarar för att ansöka om utbetalning för ROT-avdraget från Skatteverket. Företaget fakturerar kunden med avdraget inräknat.

RUT-avdrag

Vad är RUT-avdrag?

RUT-avdrag är en förkortning och står för RengöringUnderhåll och Tvätt. RUT-avdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner av Skatteverket för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet, som till exempel städ eller arbeten inom trädgård.

Hur fungerar RUT-avdraget?

RUT-avdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till RUT-avdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Den som beställer ett arbete som är berättigat RUT-avdrag, till exempel inom trädgård, städning eller flytt, behöver inte själv göra något för att få avdraget. Det är alltid den som utför arbetet som ansvarar för att ansöka om RUT-avdrag och att fakturera inklusive avdraget.

Ränta

Vad är ränta?

Ränta är kostnaden för att låna pengar och långivarens avkastning på utlåningen.

Nominell ränta och realränta

Nominell ränta tar hänsyn till inflationen och är den ränta som bankerna sätter på lån. Kort beskrivet kan nominell ränta definieras som realräntan plus den förväntade inflationen. Det blir då det belopp som en långivare får utöver det utlånade beloppet och visas som en andel av det utlånade beloppet.

Realränta tar inte hänsyn till inflationen och kan därför ses som den nominella räntan minus inflationen.

Reporänta

En repa är ett låneavtal enligt vilket Riksbanken lånar ut pengar till bankerna. Lånet ges i utbyte mot statspapper och löper på en vecka. Reporäntan är den ränta som bankerna betalar för reporna.

Hur reporäntan bestäms kallas för Riksbankens beslutsregel. Målet med att ändra reporäntan är att styra inflationen, vars mål är att ligga på två procent. Om inflationsprognosen ligger under målet ska reporäntan sänkas och ligger prognosen över målet ska den höjas. Reporänta är ett styrande verktyg inom ekonomi, som faller under nationalekonomi.

Rörelsemarginal

Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginal är ett finansiellt nyckeltal (marginalmått) som anger hur stor andel i procent av omsättningen som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att företagets kostnader har betalats. Rörelsemarginalen räknas ut med hjälp av rörelseresultatet vilket är lika med rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna.

Rörelseresultatet är med andra ord resultatet av verksamheten, dock utan att de finansiella posterna som till exempel skuldräntor, dragits av. Rörelsemarginalen anges i procent och det gäller att ju högre marginal, desto mer välmående är företaget. Om rörelsemarginalen ökar innebär det att det blir en större andel kvar av varje intjänad krona från försäljningen.

När används nyckeltalet rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen används bland annat för att följa företagets utveckling och för att jämföra företag i samma bransch. Eftersom rörelsemarginalen är oberoende av hur företaget finansierats är nyckeltalet mest lämpligt för lönsamhetsjämförelser mellan likartade företag i samma bransch men som skiljer sig åt finansiellt och har olika skatterättslig hemvist.

Formel för rörelsemarginal

Följande formel används för att räkna fram rörelsemarginalen:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning

Nyckeltalet anges i procent och kan analyseras enligt följande exempel:

Ett företag har en rörelsemarginal på 18%. Det betyder att företaget tjänar 0,18 kronor (före räntebetalningar och skatter) på varje intjänad krona.

Rörelseresultat

Vad är rörelseresultat?

Begreppet rörelseresultat förekommer inom redovisning och finansiell analys och innebär förenklat mellanskillnaden mellan en verksamhets rörelseintäkter och rörelsekostnader. Rörelseresultatet är resultatet innan finansiella poster i resultaträkningen.

Värdet kan till exempel användas för att jämföra ett företags effektivitet med liknande verksamheter. Eftersom man i denna jämförelse inte tar hänsyn till verksamhetens finansiering, blir lönsamheten i fokus vid jämförelsen.

Rörelseresultat EBIT

EBIT (Earnings before interest and taxes) är det vanligast förekommande måttet när man beräknar rörelseresultatet. Det innebär att man exkluderar räntor och skatter från rörelsekostnaderna, och får fram ett resultat efter avskrivningar och nedskrivningar.

Rörelseresultat EBITDA

Använder man måttet EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation), exkluderas utöver räntor och skatter även nedskrivningar och avskrivningar från kostnaderna. EBITDA visar alltså ett rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Används detta mått vid beräkningen får man fram ett högre rörelseresultat jämfört med beräkning med EBIT.

Formel för rörelseresultat,

Genom att beräkna rörelseresultatet i procentform får du fram hur mycket av omsättningen som kan användas till räntekostnader och vinst. För att få fram rörelseresultat i procent av omsättningen, används följande formel:

Rörelseresultat / Omsättning x 100

Skatt inom ekonomi

Vad är skatt?

Skatt är en avgift eller en del av ett större belopp som ska betalas in till staten och har en vital funktion inom statens ekonomi. Det finns flera olika skatter i Sverige, så som inkomstskatt, moms (mervärdesskatt), punktskatt, trängselskatt och fordonsskatt.

Syftet med skatten är att finansiera kollektiva nyttigheter, det vill säga offentliga utgifter och investeringar, så som skola, sjukvård, social omsorg, infrastruktur och mycket annat. Avsikten med skatten kan i bland även vara att styra människors val, för att till exempel få oss att köpa mindre av en vara som anses skadlig.

Soliditet

Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som används inom finansiell ekonomi och som visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats med hjälp av eget kapital. Analys och tolkning av det finansiella nyckeltalet soliditet syftar till att bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Man brukar använda begreppet soliditet för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.

En huvudregel är att ju större andel eget kapital som finansierar företaget, desto högre och bättre är soliditeten. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten. Man brukar definiera en hög soliditet som ”god soliditet” och låg soliditet som ”dålig soliditet”.

Resultatet bör jämföras med branschstandard, då denna anger vilken relation mellan eget kapital och totalt kapital som anses vara standard inom den bransch företaget verkar i.

Hur mäter man soliditet?

Det finns flera sätt att mäta ett företags soliditet. Nedanstående formel för soliditet är den mest vanliga:

Soliditet (%) = (Justerat eget kapital / totalt kapital) x 100

Justerat eget kapital är ett bättre mått på aktieägarnas kapital än eget kapital. Detta beräknas enligt:

Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver × (1 − skattesats))

Sysselsatt kapital

Vad är sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och den del av företagets tillgångar som antingen lånats ut av företagets ägare eller som har lånats ut av långivare som exempelvis banker.

Företagets ägare får ersättning för detta i och med utdelning. Andra långivare så som banker och finansinstitut får istället ersättning genom ränta.

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar, det vill säga balansomslutningen, minus räntefria skulder. Det innebär att det sysselsatta kapitalet är den del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital.

Exempel på ej räntebärande skulder, som inte ingår i sysselsatt kapital, är uppskjuten skatteskuld eller räntefri kredit från leverantörer.

Hur räknar man ut sysselsatt kapital?

Formeln som används för att beräkna sysselsatt kapital ser ut som följande:

Totala tillgångar – Räntefria skulder = Sysselsatt kapital

Tillgångar

Vad är tillgångar?

Tillgångar är resurser som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar

Detta är tillgångar som ett företag avser att stadigvarande inneha eller använda, så som fastigheter och maskiner. Anläggningstillgångar kan sedan delas in i materiella, immateriella och finansiella tillgångar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar benämns ofta som “andra tillgångar än anläggningstillgångar” och är tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Täckningsgrad

Vad är täckningsgrad?

Täckningsgraden (TG) är ett nyckeltal som visar hur stor procentandel av säritäkten (försäljningspriset) som utgör täckningsbidrag (TB). Täckningsbidraget är enkelt uttryckt den summa som återstår av försäljningsintäkterna efter att de rörliga varukostnaderna har dragits av.

Täckningsgraden är med andra ord ett nyckeltal som anger hur många procent av försäljningspriset som kan användas till att täcka fasta utgifter som är gemensamma för alla produkter.

Så används täckningsgraden

För handelsföretag är täckningsgraden normalt det samma som bruttovinsten uttyckt i procent. Därför kallas täckningsgraden ofta bruttovinstmarginal eller bruttovinstprocent. Täckningsgraden kan användas för hela företaget, eller för att jämföra bidragsandelarna för till exempel tjänster, projekt, avdelningar eller enskilda produkter inom företaget.

Skiljer sig detta nyckeltal mycket mellan ett företags olika produkter är det sannolikt en god idé att se över prisbilden eller produktmixen. En tumregel är att företaget bör satsa på de produkter som har högst täckningsgrad och därmed ger störst bidrag till verksamheten.

Så beräknas täckningsgraden

För att räkna ut täckningsgrad används följande formel:

Täckningsgrad i % = (Täckningsbidrag ÷ Särintäkt) × 100

Särintäkt = Intäkt som kan hänföras direkt till en produkt eller tjänst
Särkostnad = Kostnad som kan hänföras direkt till en produkt eller tjänst
Täckningsbidrag (TB) = Särintäkt − Särkostnad

Verksamhetsplan

Vad är en verksamhetsplan?

En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra i den kommande perioden. I företagets affärsplan presenteras företagets mål och visioner och hur affärsidén ska genomföras.

Verksamhetsplanen konkretiserar hur dessa mål ska uppnås under en viss period, exempelvis ett år. I en verksamhetsplan bryts större mål ner till delmål och handlingsplaner och riktlinjer för en bestämd period tas fram.

Verksamhetsplanen och budgeten

En verksamhetsplan hör inte bara ihop med företagets affärsplan, utan även med budgeten. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna företaget planerar att genomföra. Verksamhetsplanen och budgeten framställs som huvudregel av ett företags eller en förenings styrelse, som sedan blir uppföljd av en verksamhetsberättelse.

Vad ska en verksamhetsplan innehålla?

Innehållet i en verksamhetsplan varierar beroende på företagets storlek. Det finns inga krav på hur en verksamhetsplan ska vara utformad, men det rekommenderas att den är realistisk och att aktiviteterna som nämns i den faktiskt är sådana som företaget beräknar att genomföra. Om ett företag blir utsatt för en revision, granskas verksamhetsplanen mot verksamhetsberättelsen.

Vinst

Vad är vinst?

Vinst, även kallat profit, uppstår när ett företag, en organisation eller förening avslutar ett räkenskapsår där intäkterna varit större än utgifterna. När man pratar om vinst under en specifik period, exempelvis vid bokslut, förekommer synonymen resultat. Resultatet (vinsten) framgår på sista raden i resultaträkningen. 

Vinst är kritiskt för företagets ekonomi

Privata företag i näringslivet har som främsta mål att leverera vinst, därav begreppet vinstdrivande företag. Ett företags förmåga att leverera vinst påverkas av en mängd faktorer, såsom till exempel ökad försäljning, ökad lönsamhet eller minskade kostnader.

Räkna ut vinst

Ett företags vinst beräknas genom följande formel:

Intäkter – kostnader = Vinst

Dock varierar definitionen av begreppen intäkter och kostnader mellan olika former av organisationer. Exempelvis kan kapitalbindningskostnad räknas som kostnad inom nationalekonomi, men räknas vanligtvis inte som kostnad i företagsekonomi.

Balanserad vinst

Efter att ett aktiebolag betalat skatt på vinsten samt avsatt medel till reservfond och andra fonder, kallas det som återstår av vinsten för balanserad vinst. Den balanserade vinsten räknas som fritt eget kapital i balansräkningen.

Vinstmarginal

Vad är vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal (marginalmått) som visar hur stor vinsten per omsättningskrona är. Det kan även definieras som storleken på vinsten innan räntebärande kostnader, vilket innebär att vinstmarginalen beräknas före skatt.

Vid beräkning av vinstmarginalen tas ingen hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet och därmed inte hur väl företaget har lyckats. Vinstmarginalen är därför som mest användbar för att mäta vinsten av en hel marknad eller i en analys av konkurrenter.

Hur räknar man ut vinstmarginal?

Formeln för att beräkna vinstmarginalen ser ut som följande:

Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnad) ÷ Försäljning

Resultatet visar då på andelen, alltså procenten, av hur stor vinsten är.

Vad är en bra vinstmarginal?

Tittar man på ett genomsnitt över samtliga branscher, över en längre tid, brukar man uppskatta att en bra vinstmarginal ligger på mellan 5 och 10 procent. En bra tumregel att komma ihåg är alltså att vinstmarginalen bör överstiga fem procent för att anses vara bra.

Warranter

Vad är warranter?

Warranter är optioner med lång löptid.

Hur fungerar warranter?

Warranter kan beskrivas som optioner med lång löptid, alltså livslängd. Mer utförligt kan de dock beskrivas som värdepapper med möjligheten att ta del av värdeförändringar av ett annat värdepapper eller aktie, utan att ett köp av själva aktien eller värdepappret sker. Löptiden på warranter är begränsad och ges ut av en emittent vilket oftast är en bank.

Warranter är börsnoterade och kan delas in i köpwarranter och säljwarranter. Köpwarranter minskar i värde när marknadsräntan sjunker och ökar i värde om räntan stiger. Med säljwarranter händer det motsatta, alltså att värdet ökar när marknadsräntan sjunker och minskar när marknadsräntan ökar.

Turbowarranter

Det finns en tredje typ av warrant som kallas för turbowarrant. Denna typ har en så kallad knock out- eller barriärnivå. När värdet på den underliggande tillgången uppnår denna nivå, upphör turbowarranten att gälla.

Fördelar och nackdelar med warranter

En warrant är alltid kopplad till en underliggande tillgång. Denna tillgång kan vara en aktie, aktieindex eller valuta. Warranter är högriskplaceringar, vilket innebär stora möjligheter till vinst. Den som köper warranter behöver inte riskera så stort kapital, eftersom warranten kostar betydligt mindre än vad dess underliggande tillgång gör. Däremot kan du förlora hela ditt satsade kapital enbart beroende på små kursändringar.

Årsredovisning

Vad är en årsredovisning?

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig.

En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

 • Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.
 • Resultaträkningen visar som namnet antyder ett företags resultat genom en sammanställning av dess intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
 • Noter är upplysningar om hur exempelvis tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.
 • Förvaltningsberättelsen är en översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning och ska återge sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningen som exempelvis dess utveckling och betydande händelser.

Årsredovisningens principer

En årsredovisning ska följa vissa redovisningsprinciper vid upprättande av balans- och resultaträkningen och noterna. Dessa principer är fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen.

 • Fortlevnadsprincipen innebär att företaget ska antas fortsätta sin verksamhet under en överskådlig tid.
 • Konsekvensprincipen innebär att samma värderingsmetoder ska användas år efter år.
 • Försiktigshetsprincipen är att värdera sina tillgångar, skulder, intäkter och kostnader med försiktighet.
 • Kontinuitetsprincipen betyder att det ingående balansräkningen ska stämma överens med den utgående från föregående räkenskapsår.

Övriga skyldigheter vid årsredovisning

När en årsredovisning är sammanställd ska denna skickas in till Bolagsverket för offentliggörande. Dessutom ska aktiebolag och ekonomiska föreningar lämna förslag till vinst- eller förlustdisposition. Därefter ska årsredovisningen undertecknas av alla styrelsemedlemmar och VD:n.

Om årsredovisningen gäller ett större företag ska även en kassaflödesanalys ingå.

När ska årsredovisningen lämnas in?

Årsredovisningen ska vara inlämnad till bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

ekonomiskola

Ekonomiskola del 3: Vad är nästa steget?

Certifiera dina kunskaper från ekonomiskolan

Om du har varit på våra andra skolor innan du kom till denna ekonomiskola, så är dina finansiella kunskaper relativt goda och du känner dig kanske redo att börja investera. Vi lämnar inga rekommendationer på vad du ska investera i (förutom såklart i din finansiell kunskap). Däremot kan vi tipsa om våra tillväxtpartners som erbjuder en rad olika investeringsmöjligheter.

Fortsätt bygga på dina kunskaper från ekonomiskolan

Vi hoppas att ekonomiskola har varit en användbar och lärorik upplevelse för dig. Vi kan rekommendera att du fortsätter bygga på kunskaper som du har skaffat dig i ekonomiskolan genom att du besöker någon mer skola som vi på aktier24.se erbjuder. 

Vill Du investera i finansiella tillgångar?

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap!

Du kan investera i aktier, kryptovalutor, fastighetsprojekt, krediter, fonder eller ta del av en automatisk spartjänst.

Ta mig till tillväxtpartners