aktier

Rapportfloden från Stockholmsbörsen

H&M, SCA, Trelleborg, SSAB, Billerud, Cloetta, BHG och Nordic Paper finns bland bolagen som publicerat sina kvartalsrapporter.

SCA

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1.981 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 2.125 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 40,6 procent. Väntat var 44,1 procent.

Försäljningen uppgick till 4.873 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.816 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 2:50 kronor per aktie för 2017. Väntat var i genomsnitt en utdelning om 3:18 kronor.

H&M

Klädbolaget H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 821 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 3.591 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 20 estimat.

Bruttomarginalen blev 49,7 procent, jämfört med förväntade 51,9 procent.

I rörelseresultatet ingår en av H&M tidigare aviserad omstruktureringskostnad för åtgärdsprogrammet om 836 miljoner kronor. I analytikernas snittestimat ingår engångskostnader på 813 miljoner kronor, enligt Infront.

Förutom omstruktureringskostnaden påverkades H&M:s resultat under fjärde kvartalet av negativa effekter från ökade råvaru- och fraktkostnader, en starkare US-dollar samt höjda energipriser med cirka SEK 3,6 miljarder.

Vidare uppgår uteblivet rörelseresultat från Ryssland till 585 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 6:50 kronor per aktie (6:50), att jämföra med förväntade 6:11 kronor.

Styrelsen kommer dessutom att be årsstämman 2023 om ett bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om max 3 miljarder kronor.

”Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls”, heter det.

H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december till 25 januari ökade med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.

”Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina ökade försäljningen med 9 procent i lokala valutor”, skriver H&M.

Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under första kvartalet 2023 bedöms öka något jämfört med motsvarande kvartal föregående år, uppger bolaget.

Secondhandplattformen Sellpy, som ökade försäljningen med 85 procent under helåret, bedöms passera 1 miljard kronor under 2023. Sellpys räkenskaper kommer att konsolideras med H&M-gruppen från och med det första kvartalet 2023.

H&M räknar med att de externa faktorerna, som har haft en negativ effekt på bolagets inköpskostnader, vänder successivt och blir positiva för resultatet under andra halvåret 2023. Det skriver H&M:s vd Helena Helmersson i bokslutsrapporten.

”Inköpskostnaderna är redan lägre för de order som läggs nu jämfört med samma tidpunkt föregående år. Till detta kan under andra halvåret också läggas den positiva effekten av effektiviserings- och kostnadsprogrammet som på årsbasis beräknas ge 2 miljarder kronor”, skriver hon.

H&M-gruppens varulager uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet (utgången av november) till 42,5 miljarder kronor, en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Valutajusterat minskade däremot varulagret med 3 procent.

”Investeringarna i varuförsörjningskedjan och integreringen av försäljningskanalerna fortsätter och börjar ge resultat. Med ökad andel inköp på närmarknader, kortare ledtider, mer inköp i säsong och stabilare externa logistikförutsättningar, finns det goda möjligheter för fortsatt förbättrad varulagersituation”, skriver H&M i delårsrapporten. Sammansättningen bedöms som god, heter det.

Varulagret utgjorde 19,0 procent (18,7) av omsättningen. Vid utgången av det tredje kvartalet var den siffran 21,6 procent.

 H&M-gruppens bruttovinstmarginal uppgick till 49,7 procent under det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Genomsnittet av 20 analytikers estimat låg på 51,9 procent, enligt Infront.

Prisnedsättningarna ökade något i kvartalet vilket påverkade bruttomarginalen negativt med cirka 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

”De externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna blev sekventiellt mer negativa för fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet i enlighet med den bedömning som bolaget kommunicerade i samband med niomånadersrapporten. Utöver de ökade råvaru- och fraktkostnaderna stärktes US-dollarn till historiskt höga nivåer vilket sammantaget gav en mycket negativ effekt på inköpskostnaderna”, skriver H&M. Den största delen av H&M:s varuinköp sker i US-dollar.

”Som en följd av pågående initiativ inom bolaget med bland annat ökad andel inköp från närmarknader, kommer dollarexponeringen att minska”, heter det.

Trelleborg

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.239 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.207 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Den justerade ebit-marginalen blev 15,3 procent. Här väntades 15,4 procent.

Omsättningen uppgick till 8.113 miljoner kronor. Här väntades i snitt 7.821 miljoner kronor. Organiskt ändrades försäljningen med 15 procent, att jämföra med väntade 11,6 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 6:00 kronor per aktie för 2022. Väntat var en utdelning om 5:95 kronor per aktie.

Trelleborg bedömer att efterfrågan i det första kvartalet 2023 blir lägre än under det fjärde kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. I rapporten för det tredje kvartalet uppgav Trelleborg att det räknar med att efterfrågan för det fjärde kvartalet skulle vara något lägre än för det tredje kvartalet.

Hemnet

Bostadsplattformen Hemnet redovisar ett justerat ebitda-resultat på 88,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Väntat var 92,6 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Den justerade ebitda-marginalen var 44,2 procent, mot väntade 45,7 procent. Nettoomsättningen uppgick till 201 miljoner kronor, mot väntade 203 miljoner.

Hemnets genomsnittliga intäkt per objekt (ARPL) uppgick till 4.044 kronor under det fjärde kvartalet, mot väntade 3.828.

Rörelseresultatet blev 71,3 miljoner kronor, mot väntade 71,5 miljoner kronor.

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Analytikerna hade i snitt räknat med 1:03 kronor per aktie.

Platzers

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 308 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022 (304). Driftöverskottet blev 230 miljoner kronor mot 228 miljoner kronor i jämförelsekvartalet.

Förvaltningsresultatet uppgick till 139 miljoner. Här var motsvarande siffra i fjol 156 miljoner kronor. Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till -230 miljoner kronor (492).

Efter skatt blev resultatet -251 miljoner kronor (472) med ett resultat per aktie om -2:09 kronor (3:94).

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:30 kronor mot 2:20 kronor i fjol.

Micro Systemation

Programvarubolaget Micro Systemation redovisar ett rörelseresultat på 7,7 miljoner kronor (16,2) för det fjärde kvartalet 2022. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent (15,0).

Resultatet efter skatt var 6,3 miljoner kronor (12,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:34 kronor (0:69).

Nettoomsättningen uppgick till 107 miljoner kronor (109). Försäljningstillväxten var -1,7 procent. Den valutajusterade tillväxten låg på -10,8 procent.

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0) fördelat på två utdelningstillfällen

Dometic

Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisar ett justerat ebita-resultat på 430 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, motsvarande en marginal på 7 procent. Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat hade väntat sig 580 miljoner kronor och en marginal på 9,4 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 6.172 miljoner kronor med en organisk tillväxt på -11 procent. Här hade analytikerna väntat sig 6.202 miljoner kronor respektive en organisk tillväxt om -8,9 procent.

Resultatet efter skatt var 27 miljoner kronor jämfört med förhandstipset 126 miljoner kronor.

En utdelning om 1:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Här hade analytikerna i snitt räknat med 2:34 kronor. Året innan var utdelningen 2:45 kronor per aktie.

SSAB

Ståltillverkaren SSAB:s justerade ebitda-resultat uppgick till 4.637 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 4.788 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Det justerade rörelseresultatet blev 3.768 miljoner kronor. Här väntades 3.915 miljoner. Rörelseresultatet, ebit, blev -29.501 miljoner kronor.

Strax före rapporten släpptes meddelade bolaget att det skriver ned 33,3 miljarder kronor av koncernens totala goodwill om 33,6 miljarder. Nedskrivningen bokförs som jämförelsestörande post under fjärde kvartalet och påverkar inte kassaflödet.

Försäljningen uppgick till 30.138 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 27.864 miljoner kronor.

En utdelning om 8:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Väntat var en utdelning om 7:46 kronor.

SAB ser att den globala efterfrågan på höghållfasta stål för det första kvartalet 2023, som varit stark på många marknader, mattas av något – framför allt i Europa. Vidare bedöms Europamarknaden ha stabiliserats efter nedgången under andra halvan av 2022 för det första kvartalet.

Efterfrågan på grovplåtsmarknaden i Nordamerika väntas vara förhållandevis stabil, även om priserna har försämrats från höga nivåer.

Jämfört med fjärde kvartalet 2022, som påverkades negativt av underhållsstopp, bedöms SSAB Special Steels leveranser bli väsentligt högre under första kvartalet 2023. De realiserade priserna bedöms bli lägre.

SSAB Europes leveranser bedöms vara väsentligt högre i det första kvartalet, då föregående kvartal påverkades negativt av underhåll och säsongseffekter. De realiserade priserna väntas bli lägre under det första kvartalet 2023, jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli något högre. Priserna väntas bli lägre.

Billerud

Förpackningstillverkaren Billeruds justerade rörelseresultat uppgick till 1.405 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen blev 12 procent för det fjärde kvartalet 2022.

Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser för justerat rörelseresultatet låg i genomsnitt på 1.637 miljoner kronor och på en justerat rörelsemarginal om 13,4 procent.

Resultatet före skatt blev 1.181 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 1.595 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 11.971 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 12.172 miljoner kronor.

Billerud föreslår en ordinarie utdelning om 5:50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2:00 kronor per aktie för 2022.

Väntat enligt Infronts analytikersammanställning var en utdelning om 8:72 kronor per aktie.

Billerud spår för det första kvartalet 2023 mer utmanande marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier, med lägre efterfrågan.

”För det första kvartalet 2023 förväntas marknadsvillkoren bli mer utmanande för alla produktkategorier, utom för vätskekartong och specialpapper, drivet av lagerminskningar hos kunderna och en svagare efterfrågan. Prishöjningar för vätskekartong kommer att motverka en del av kostnadsökningarna, samtidigt som vi förväntar oss volympress för de flesta andra produktkategorier”, framgår det av rapporten.

Under det fjärde kvartalet 2022 förändrades marknadsläget till att bli mindre gynnsamt för ett flertal produktkategorier. Tidigare införda prisökningar hade effekt, och prisnivåerna kunde i princip upprätthållas, medan volymen minskade mot slutet av kvartalet.

BHG Group

BHG Group, e-handlare inom bygg- och heminredningsprodukter, redovisar ett justerat rörelseresultat på 30,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i snitt väntat sig 43,9 miljoner, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 0,9 procent, mot väntade 1,3 procent. Rörelseresultatet blev -43,7 miljoner kronor. Här var 15,3 miljoner väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 3.308 miljoner kronor, mot väntade 3.355 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till -3,7 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 (0).

Cloetta

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 183 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 180 miljoner kronor enligt en sammanställning av tre analytikerprognoser som Infront gjort inför rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.905 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittprognosen på 1.919 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 187 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 179 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 150 miljoner kronor, jämfört med väntade 166 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade på 108 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 128 miljoner kronor.

Den organiska försäljningstillväxten i kvartalet landade på 9,5 procent. Utfallet var under förväntningarna som låg på 10,6 procent.

Utdelningen för helåret föreslås bli 1:00 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 1:00 kronor. Året innan var utdelningen 1:00 kronor per aktie.

Nordic Paper

Specialpapperstillverkaren Nordic Paper redovisar ett rörelseresultat på 223 miljoner kronor (61) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen uppgick till 18,5 procent (7,5).

Nettoomsättningen uppgick till 1.206 miljoner kronor (810). Ebitda ökade till 260 miljoner kronor (124) motsvarande en ebitda-marginal om 21,5 procent (15,4).

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Avanza

Nordnet