aktier

Dagens rapporter på Stockholmsbörsen 9 februari

Här hittar du sammanfattning på dagens rapporter på Stockholmsbörsen. Powercell, Proact, Lindab, Mips, Munters, G5, Volvo Cars, Hexatronic och Pandox finns bland bolagen som rapporterat sina kvartalssiffror.

Köksbolaget Nobia redovisar ett justerat rörelseresultat på 25 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, i linje med det preliminära beskedet som lämnades i januari.

Nettoomsättningen uppgick till 3.780 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.825 miljoner enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat. Den organiska tillväxten var 2 procent i kvartalet. Bolaget hade tidigare meddelat att den uppgick till ”ett fåtal procent” under kvartalet.

För helåret 2022 föreslår styrelsen ingen utdelning, med hänsyn taget till den tillfälligt höga investeringsnivån.

Bränslecellsbolaget Powercell redovisar ett rörelseresultat på 2,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-23,9). bruttoresultatet ökade till 57,8 miljoner kronor (15,0), med en bruttomarginal på 56,8 procent (26,3).

Resultat efter skatt låg på 3,6 miljoner kronor (-23,3). Nettoomsättningen uppgick till 102 miljoner kronor (56,8). Omsättningstillväxten var 79 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2022.

Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett rörelseresultat på -15,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-16,1). Resultat efter skatt låg på -15,0 miljoner kronor (-16,2) och per aktie uppgick det till -0:06 kronor (-0:07). Omsättningen låg på 0 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2022 var -54,8 miljoner kronor (-46,2) med likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång om 44,1 miljoner kronor (55,9).

IT-konsulten Prevas redovisar ett ebita-resultat på 52,2 miljoner kronor (43,3) för det fjärde kvartalet 2022. Ebita-marginalen uppgick till 13,4 procent (13,5).

Rörelseresultatet, på ebit-nivå, blev 50,5 miljoner kronor (42,4). Omsättningen uppgick till 390 miljoner kronor (320).

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 2:74 kronor (3:05). En utdelning om 4:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:50).

Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett rörelseresultat på 14,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (40,1).

Nettoomsättningen uppgick till 199 miljoner kronor (234). Den organiska tillväxten blev -17 procent. Orderingången var 228 miljoner kronor (277).

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (5:00).

”De flesta av våra kunder är fortsatt optimistiska inför 2023, men mot bakgrund av utvecklingen under det senaste kvartalet förväntar vi oss en lite svagare utveckling under första kvartalet jämfört med förra året”, skriver vd Krister Magnusson i rapporten.

Fractal redovisar en nettoomsättning på 142 miljoner kronor (121) och ett ebitda-resultat på 13,3 miljoner kronor (2,5) för det fjärde kvartalet 2022. Ebitda-marginalen blev 9,4 procent (2,1).-

Rörelseresultatet blev 8,0 miljoner kronor (-1,6), motsvarande en ebit-marginal på 5,7 procent (-1,4). Operativt kassaflöde uppgick till 15,0 miljoner kronor (-11,6).

Arcomas totala intäkter ökade under fjärde kvartalet till 42 miljoner kronor (21,9). Ebitda-resultatet blev 2,4 miljoner kronor (-7,3).

Under 2022 öppnade röntgenmarknaden upp igen efter pandemin vilket drev tillväxten och under fjärde kvartalet nådde bolaget omsättningsrekord, framhåller vd Lars Lindström i bokslutskommunikén.

Försäljningen i Europa steg 69 procent medan den amerikanska marknaden bidragit något mindre än förväntat under kvartalet.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 35 procent. Kassaflödet i perioden uppgick till 3,5 miljoner kronor (-0,5).

Mildef, som tillverkar taktisk IT och stryktålig hårdvara för försvars- och säkerhetsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 31,5 miljoner kronor (28,2) för det fjärde kvartalet 2022.

Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 43,4 miljoner kronor (34,6), med en justerad ebitda-marginal på 13,8 procent (17,2).

Omsättningen ökade med 57 procent till 315 miljoner kronor under kvartalet (201) och orderingången ökade med 27 procent till 271 miljoner kronor (213).

Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning till aktieägarna lämnas avseende verksamhetsåret 2022. Förslaget lämnas mot bakgrund av bolagets branta tillväxttakt och därmed bedömt ökade rörelsekapitalbehov under 2023, skriver bolaget.

Unibaps nettoomsättning uppgick till 6,2 miljoner kronor (7,1) och rörelseresultatet blev -10,1 miljoner kronor (-9,2) för det sjätte kvartalet, oktober-december i det förlängda räkenskapsåret.

Kvartalet oktober-december visar vanligen en relativt hög nettoomsättning i jämförelse med övriga kvartal. Kvartalets lägre nettoomsättningen jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, förklaras av att en hög direktförsäljning av produkter genomfördes just under perioden oktober-december 2021.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,8 miljoner kronor (-8,4) under kvartalet. Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick vid balansdagen till 5,1 miljoner kronor (11,6).

Transtema, som erbjuder nätverks- och kommunikationslösningar, redovisar ett ebita-resultat på 58 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Ebita-marginalen blev 7,5 procent (7,7). Resultatet efter skatt var 59 miljoner kronor (23). Resultatet per aktie uppgick till 1:49 kronor (0:59).

Nettoomsättningen uppgick till 772 miljoner kronor (467) med en tillväxt på 65,2 procent (12,8) och den organiska tillväxten uppgick till 15,3 procent.

Det rena rörelseresultatet blev 52 miljoner kronor (53).

Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

IT-koncernen Empir redovisar ett rörelseresultat på -9,2 miljoner kronor (-8,2) för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,2).

Resultatet efter skatt blev -9,2 miljoner kronor (-11,5) och resultatet per aktie uppgick till -1:66 kronor (-2:08).

För kvarvarande verksamhet blev nettoresultatet -9,2 miljoner kronor (-9,4) eller -1:66 kronor per aktie (-1:69).

Expression Biotech hade rörelseintäkter på 1,6 miljoner kronor (4,4) under det fjärde kvartalet 2022.

De lägre intäkterna berodde på bolagets ökade fokus på utvecklingspipeline, heter det. Nettoförsäljningen från kundprojekt, licenser och webbshop föll 71 procent.

Resultatet för perioden uppgick till -48,5 miljoner kronor (-14,3). Detta berodde främst på en ökning om 36 miljoner kronor i FoU-kostnader.

Per den 31 december 2022 uppgick Expressions kassa och bank till 111 miljoner kronor.

Wästbygg redovisar ett rörelseresultat på 20 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (69). Resultat efter skatt låg på 26 miljoner kronor (74). Resultatet per aktie uppgick till 0:80 kronor (2:26).

Nettoomsättningen uppgick till 1.814 miljoner kronor (1.271). Orderingången var 869 miljoner kronor (2.514). Siffrorna är enligt bolagets segmentsrapportering.

En utdelning om 1:65 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:50).

It-företaget Proact redovisar ett justerat ebita-resultat på 102 miljoner kronor (56,9) för det fjärde kvartalet 2022. Rörelseresultatet, på ebit-nivå, blev 88,7 miljoner kronor (41,6).

Nettoomsättningen uppgick till 1.440 miljoner kronor (942). Försäljningstillväxten var 52,8 procent.

Resultatet efter skatt var 64,6 miljoner kronor (31,0). Resultatet per aktie uppgick till 2:34 kronor (1:12).

En utdelning om 1:85 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (1:50).

Omsorgsbolaget Humana redovisar ett rörelseresultat på 127 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 101 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser.

Resultatet efter skatt uppgick till 59 miljoner kronor och resultatet per aktie var 1:24 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 46,7 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 0:98 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.480 miljoner kronor, mot väntade 2.392 miljoner kronor, enligt Infront.

Styrelsens föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

E-handlaren inom mattor, Rugvista, hade en nettoomsättning på 204 miljoner kronor (219) under det fjärde kvartalet 2022, motsvarande en minskning med 6,7 procent (4,0). Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -12,7 procent (7,0).

Bruttomarginalen uppgick till 61,8 procent (64,9)

Rörelseresultatet blev 36,4 miljoner kronor (40,3) och rörelsemarginalen var 17,8 procent (18,4).

Det genomsnittliga så kallade NPS-värdet (Net Promotor Score) uppgick till 64 (67).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:50 kronor per aktie (2:50) kronor per aktie.

Lindab, verksamt inom produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn, redovisar ett justerat rörelseresultat på 244 miljoner kronor (311) för det fjärde kvartalet 2022.

Rapporterat rörelseresultat uppgick också till 244 miljoner kronor (311). Omsättningen blev 3.223 miljoner (2.560) miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 1 procent.

Periodens resultat blev 171 miljoner kronor (234).

En utdelning på 5:20 kronor per aktie föreslås (4:00).

Freja EID:s nettoomsättning uppgick till 10,1 miljoner kronor (5,9) under fjärde kvartalet, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till -1,3 miljoner kronor (-8,8) medan ebit-resultatet blev -4,9 miljoner kronor (-12,1).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 miljoner kronor (-10,5).

Climeons nettoomsättning uppgick till 9,1 miljoner kronor fjärde kvartalet 2022 (3,2). Rörelseresultatet blev -40,5 miljoner kronor (-35,0) inklusive icke kassaflödespåverkande engångsposter om -15,4 miljoner kronor (-3,8).

Orderingång uppgick till 0,6 miljoner kronor (2,2) och avsåg service- och eftermarknadsarbeten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -26,6 miljoner kronor (-28,6) där den negativa förändringen av rörelsekapitalet om -6 miljoner till huvuddelen bestod av en reglering av tidigare inbetalda kundförskott.

Hjälmteknikbolaget Mips redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 24,0 miljoner kronor (104). Nettoomsättningen uppgick till 107 miljoner kronor (198). Den organiska försäljningstillväxten var -53 procent.

Rörelsemarginalen landade på 22,0 procent (52,6). En utdelning för helåret 2022 på 5:50 kronor per aktie föreslås. Året innan var utdelningen 5:00 kronor per aktie.

G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett rörelseresultat på 47,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 47,9 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex estimat.

Rörelsemarginalen uppgick till 13,1 procent, mot väntade 13,1 procent. G5:s egen prognos var att rörelsemarginalen skulle bli cirka 13-15 procent i det fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 364 miljoner kronor, mot väntade 365 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 8:00 kronor per aktie, mot väntade 6:42 kronor.

Handelsbolaget Bufab redovisar ett rörelseresultat på 225 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (160).

Nettoresultatet blev 135 miljoner kronor, att ställa mot 115 miljoner för motsvarande period i fjol. Resultatet per aktie uppgick till 3:58 kronor (3:17).

Nettoomsättningen uppgick till 2.074 miljoner kronor (1.599).

En utdelning om 4:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:75).

Fukthanteringsbolaget Munters redovisar ett justerat ebita-resultat på 304 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 311 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser inför rapporten.

Omsättningen uppgick till 3.011 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 2.758 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev 10,1 procent mot prognossnittet på 11,3 procent.

Orderingången landade på 3.143 miljoner kronor. Motsvarande kvartal i fjol var orderingången 2.605 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 0:95 kronor per aktie, jämfört med analytikernas snittförväntan på 1:04 kronor. Året innan var utdelningen 0:85 kronor per aktie.

Coor Service Management redovisar ett justerat ebita-resultat på 153 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, jämfört med analytikernas snittestimat på 149 miljoner, enligt Infronts sammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 3.088 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.071 miljoner.

Organisk tillväxt var -1 procent (+8), förvärvad tillväxt 4 procent (8) och valutakurseffekterna var 3 procent (1).

En utdelning om 4:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Väntat var 4:80 kronor.

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett rörelseresultat på 99 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Under motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 30 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.069 miljoner kronor (2.435).

En utdelning på 1:15 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:00).

”I ljuset av Scandi Standards positiva utveckling och stabila finansiella ställning föreslår styrelsen en utdelning för räkenskapsåret 2022 om 1:15 kronor (0,00) per aktie”, heter det i rapporten.

MTG redovisar ett justerat ebitda-resultat på 299 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett justerat ebitda på 262 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser.

Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.388 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med 1.403 miljoner. Den organiska tillväxten i kvartalet blev -4 procent.

Volvo Cars redovisar ett rörelseresultat på 3,4 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 3,4 miljarder kronor, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser.

Rörelsemarginalen var 3,3 procent, mot väntade 3,5 procent.

Rörelseresultatet exklusive resultat från andelar i samriskbolag och intressebolag uppgick till 3,9 miljarder kronor. Här låg förväntningarna på 4,8 miljarder kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 105 miljarder kronor, motsvarande en försäljningstillväxt om 31 procent. Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 99 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett ebita-resultat på 311 miljoner kronor (123) för det fjärde kvartalet 2022.

Ebita-marginalen steg till 17,3 procent (10,5). Resultatet efter skatt blev 218 miljoner kronor (73). Resultatet per aktie uppgick till 1:06 kronor (0:36).

Nettoomsättningen ökade till 1.795 miljoner kronor (1.170). Rörelseresultatet landade på 291 miljoner kronor (109).

En utdelning om 0:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:10).

På onsdagskvällen meddelade Hexatronic att bolaget höjer sitt ebita-marginalmål till 15-17 procent från det tidigare målet som var minst 12 procent. Höjningen sker ”mot bakgrund av Hexatronics starka utveckling, marknadsposition och framtida möjligheter”, skrev styrelsen.

Hotellfastighetsbolaget Pandox driftnetto uppgick till 882 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i snitt räknat med 906 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Från fastighetsförvaltning var driftnettot 698 miljoner kronor, jämfört med förväntningar på 731 miljoner kronor.

Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 829 miljoner kronor. Väntat var 864 miljoner.

Nettoresultatet uppgick till 101 miljoner. Här låg konsensus på -167 miljoner kronor.

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för 2022, väntat enligt analytikerna var 1:50 kronor per aktie.

Teknikkonsulten Sweco redovisar ett ebita-resultat på 709 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna i Infronts sammanställning av sex analytikers estimat hade räknat med 605 miljoner kronor.

Ebita-marginalen uppgick till 10,5 procent mot förväntade 9,1 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 6.732 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat sig 6.649 miljoner kronor.

Debiteringsgraden blev 74,4 procent i kvartalet, jämfört med 74,1 procent motsvarande period året före.

En utdelning på 2:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Väntat var en utdelning på 2:55 kronor.

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett ebita-resultat på 170 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 189 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

I Altiden belastades resultatet av omstruktureringskostnader om 17 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, ebit, blev 140 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 165 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.225 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.154 miljoner kronor. Totalt var tillväxten 8 procent, varav 4 procent utgjordes av organisk tillväxt, 2 procent av förvärvad tillväxt och 2 procent av valutakurseffekter.

En utdelning om 1:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, jämfört med analytikernas genomsnittliga förväntan om 1:21 kronor.

Seamless Distribution Systems (SDS) förväntar sig att ebita-resultatet blir -34 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (20). Periodens rörelseresultat förväntas bli -56 miljoner kronor (12) och omsättningen väntas landa på 37 miljoner kronor (79).

För helåret 2022 spår bolaget ett ebita-resultat om 10 miljoner kronor (64) och en omsättning på 245 miljoner kronor (288).

Bolaget inleder ett kostnadsbesparingsprogram som syftar till att generera årliga besparingar på över 45 miljoner kronor, med en märkbar effekt under andra kvartalet 2023 och med full effekt under första kvartalet 2024.

Programmet innebär en potentiell uppsägning av 20-25 procent av anställda.

SDS skriver bolaget påverkats negativt av förseningar av projekt samt att två projekt som intäktsförts tidigare under 2022 blev uppsagda av kund.

Den slutliga bokslutskommunikén för 2022 kommer att publiceras den 28 februari 2023, vilket innebär en senareläggning från den 16 februari 2023.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Avanza

Nordnet