aktier

Elstödet ett steg närmare hushållen

Regeringen har i dag beslutat om förordningen om elstöd till konsumenter. I förordningen regleras administrationen av utbetalningarna av elstödet till konsumenterna. Med stöd av denna förordning är planeringen att elstödet ska börja betalas ut till hushållen under februari 2023.

Genom dagens beslut är regeringens förberedande arbete för att möjliggöra utbetalningarna av elstödet till konsumenterna klart. Arbetet med att påbörja utbetalningarna ligger därmed i fas för att utbetalningarna till hushållen ska starta under februari 2023, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I förordningen framgår bland annat vilka som har rätt till stödet och med vilket stödbelopp. Vidare framgår det vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera till Försäkringskassan för att Försäkringskassan ska kunna betala ut elstödet.

Förordningen träder i kraft den 1 februari 2023 och planeringen är att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna under februari månad.

Regeringen har även beslutat om en lagrådsremiss som föreslår att uppgifterna om konsumenterna hos Försäkringskassan ska få ett starkare sekretesskydd. Det starkare sekretesskyddet kommer att skydda konsumenterna mot att uppgifternas används på ett sätt som kan leda till att en konsument drabbas av olägenheter om uppgifterna sprids.

Faktaruta: Vem har rätt till ersättning?

Alla konsumenter som använt el under perioden 1 oktober 2021 till och med september 2022 och har elnätsavtal för konsumentändamål i el område 3 och 4 har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättningen.

Elstöd ska lämnas för el som har tagits ut för förbrukning under perioden oktober 2021 – september 2022, till den del förbrukningen inte överstiger tre miljoner kilowattimmar för en uttagspunkt.

Ersättningen kommer att betalas ut med 79 öre per kilowattimme för uttagspunkter som finns i det sydligaste Sverige (el område 4) och med 50 öre per kilowattimme för uttagspunkter i mellersta Sverige (el område 3).