aktier
riksbanken

Lär dig mer om Riksbanken – Sveriges centralbank

Riksbanken är Sveriges centralbank och ansvarar för penningpolitiken. Här går vi igenom vad Sveriges centralbank jobbar med.

Om Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Den grundades år 1668 efter beslut under Riksdagen 1668 och den gavs namnet Riksens Ständers Bank och anses vara världens äldsta centralbank.

Riksbankens ställning som centralbank härrör dock från 1897 när den första ”Riksbankslagen” antogs samtidigt med en lag som gav Riksbanken exklusiv rätt att trycka sedlar. Bakom beslutet låg upprepade krav på att de privata bankerna skulle upphöra med att utfärda sedlar då det ansågs att vinsterna från tryckandet av sedlar skulle tillfalla det allmänna.

De första rikssedlarna började centralbanken ge ut de första åren in på 1900-talet.

Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil över tid. De ska också bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt och att allmänheten kan göra betalningar. Riksbanken ansvarar även för att ge ut sedlar och mynt.

Riksbankens organisation

Riksbanken är en myndighet under Sveriges riksdag och som gör den till en del av staten. Den är en självständig riksbank vilket innebär att ingen annan myndighet får lägga sig i Riksbankens beslut när det gäller penningpolitik. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999.

Den högsta ledningen består utav fullmäktige, direktionen och riksbankchefen.

Riksdagen väljer elva ledamöter till riksbanksfullmäktige. Fullmäktige är främst till för att övervaka och kontrollera direktionens arbete, men också besluta om hur sedlar och mynt skall se ut. Riksbanksfullmäktige har givits en egen enhet för revision (REV) som granskar direktionsledamöternas tjänsteutövande.

Riksbankens direktion består av sex personer, varav en riksbankschef och fem vice riksbankschefer. Den väljs av fullmäktige och ansvarar övergripande för banken, till exempel penningpolitik, finansiell stabilitet, marknadsoperationer och betalningsväsende. Direktionen har dessutom ansvaret för bankens administration och budget.

Riksbankens chef kallas enkelt för riksbankschef och utses av riksbanksfullmäktige för fem eller sex år i taget.

Mer om Riksbankens uppdrag

Här kommer vi gå igenom hur de olika punkterna i riksbankens uppdrag, dvs. hur den ansvarar för penningpolitiken. Vi kommer att titta på inflationen, det finansiella systemet och pengar.

Hålla inflationen låg och stabil

Enligt riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation. Utan att åsidosätta inflationsmålet ska centralbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Riksbanken har preciserat ett mål för inflationen som säger att den årliga förändringen av konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) ska vara 2 procent.

Det finns flera skäl till att inflationsmålet sattes till just 2 procent då det infördes:

 • Inflationen var ungefär 2 procent när inflationsmålet introducerades och det var en vanlig nivå på inflationsmålet hos andra centralbanker.
 • Ett mål på 2 procent ansågs också ge ett tillräckligt stort handlingsutrymme för penningpolitiken, det vill säga att det fanns tillräckligt utrymme att sänka räntan för att få upp inflationen i lågkonjunkturer utan att räntan skulle slå i golvet (som de flesta då ansåg vara 0 procent).
 • Med en inflation på 2 procent underlättas också nödvändiga justeringar av relativa priser och löner.

För att påverka inflationen och den ekonomiska utvecklingen beslutar Riksbanken om nivån på styrräntan. Styrräntan är den ränta som gäller för banker som lånar eller placerar pengar i Riksbanken. Styrräntan påverkar andra räntor i ekonomin och därmed i förlängningen den ekonomiska aktiviteten och inflationen.

Styrräntan är den ränta som styr till vilka räntor bankerna kan placera och låna pengar i Riksbanken. Bankernas in- och utlåningsräntor i Riksbanken påverkar i sin tur bankernas räntor på lån och sparkonton. 

En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina räntor. När bankräntorna stiger handlar människor och företag inte lika mycket eftersom det blir dyrare att låna pengar. Man får istället högre ränta om man sparar pengarna på bank. Då människor och företag köper färre saker stiger inte priserna – inflationen minskar.

En sänkning av styrräntan leder till att bankerna sänker sina räntor. Lägre bankräntor gör att människor och företag handlar mer – inflationen ökar.

Det finansiella systemet

Ett stabilt och effektivt finansiellt system är ett system som kan upprätthålla sina grundläggande funktioner och som är tillräckligt motståndskraftigt för att fortsätta att göra det. Det finansiella systemets grundläggande funktioner är att förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering och hantera risker.

För att samhällsekonomin i Sverige ska fungera väl och växa på ett hållbart sätt behövs ett stabilt och effektivt finansiellt system, det vill säga ett system som kan förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering och hantera risker. Riksbanken ska bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt, vilket inkluderar att allmänheten ska kunna göra betalningar.

Det innebär att Riksbanken övervakar det finansiella systemet, förbereder sig för att hantera finansiella kriser, har möjlighet att ge tillfälligt likviditetsstöd till bl.a. banker för att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet samt samverkar med Finansinspektionen och Riksgäldskontoret om dessa frågor.

Riksbanken tillhandahåller också ett system för avveckling av betalningar, RIX, som hanterar stora betalningar mellan banker och andra aktörer på ett säkert och effektivt sätt.

Sedel och mynt

Riksbanken ansvarar för att ge ut sedlar och mynt, makulera utslitna sedlar och mynt samt lösa in sedlar som är ogiltiga. Centralbanken styr dock inte över hur mycket kontanter som används i samhället utan det styrs av allmänhetens efterfrågan.

Den ska hålla oss upprättade om vilka svenska sedlar som är giltiga att betala med, hur vi kontrollerar att en sedel är äkta och hur vi gör för att lösa in ogiltiga, skadade och missfärgade sedlar. Likaså vilka mynt som är giltiga att betala med och vilka mynt som är ogiltiga.

Dessutom förs det sedel- och myntstatistiken, som bland annat visar värdet på sedlar och mynt i cirkulation, uppdateras årsvis och månadsvis.

Ansvaret för sedel och mynt är av stor betydelse för att upprätthålla ett tillförlitligt betalningssystem i Sverige.

Vad kan man hitta på Riksbankens hemsida?

Riksbankens hemsida heter www.riksbank.se och den är väl uppdaterad och således väldigt informativ. Där går det att finna mycket användbar information och här kommer vi lista och berätta kort om de olika informationskategorierna.

 • Statistik
 • Betalningar och kontanter
 • Penningpolitik

Statistik

Här publicerar man information om valutakurser och marknadsräntor. De sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår även att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Källa: https://www.riksbank.se/sv/statistik/

Betalningar och kontanter

När det gäller betalningar och kontanter kan du hitta följande information och rapporter:

Penningpolitiken

Här hittar du informationen om arbetet med penningpolitiken där inflationen ingår. Du kan läsa om inflationsmålet och hur det bidrar till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Du hittar även regelverk och olika rapporter som är kopplade till penningpoliken.

Listan är enligt följande:

 • Penningpolitisk rapport
 • Inflationsmålet
 • Vad är penningpolitik?
 • Vägen till ett penningpolitiskt beslut
 • Så genomförs ett penningpolitiskt beslut
 • Penningpolitik och hållbarhet
 • Penningpolitiska motparter
 • Penningpolitiska instrument
Källa: https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/

Lista på riksbankschefer

Nyligen har vi haft ett byte på riksbankschefen då Stefan Ingves avgick efter 16 år som chef och efterträddes av Erik Thedéen. Här lista vi samtliga chefer som har lett banken sedan 1901.

 • Karl Langenskiöld, 1901-1912
 • Victor Moll, 1912-1929
 • Ivar Rooth, 1929–1948
 • Klas Böök, 1948–1951
 • Mats Lemne, 1951–1955
 • Per Åsbrink, 1955–1973
 • Krister Wickman, 1973–1976
 • Carl Henrik Nordlander, 1976–1979
 • Lars Wohlin, 1979–1982
 • Bengt Dennis, 1982–31 december 1993
 • Urban Bäckström, 1 januari 1994–31 december 2002
 • Lars Heikensten, 1 januari 2003–31 december 2005
 • Stefan Ingves, 1 januari 2006–31 december 2022
 • Erik Thedéen, 1 januari 2023–
riksbanken

Hur kommer det att gå för Erik Thedéen? Kommer han att lyckas med att få ordning på inflationen utan att höja reporäntan alldeles för mycket? Kommer vi få behålla finansiell stabilitet i Sverige? Frågorna är många och det är bara framtiden som vet svaren. Vi får hålla ut och hoppas på det bästa.

Om aktier24.se

Hur allting började

Initiala tankarna för aktier24.se började en varm julidag 2022 när Sverige stod mer eller mindre stilla, samt nästan alla var på semestern. Vi som älskar utmaningar och hårt arbete blev sugna på att sätta igång ett nytt projekt. Det övergick snabbt från en idé om finansiell kunskap till handling om att köpa domän och sätta upp de tekniska grunderna för portalen.

Boom, och så var vi igång!

Varför aktier24.se?

Med ett ömsesidigt mångårigt intresse, samt erfarenhet av finansiell kunskap så var det en självklarhet vad portalen skulle handla om – ekonomi, närmare bestämd finansiell ekonomi.

Målet med aktier24.se är att informera om-, utbilda inom- och därmed främja finansiell kunskap. Och på så sätt hjälpa dig att bli en smartare, säkrare och rikare investerare.

Money never sleeps, make it work for you” !

"Målet med aktier24.se är att du ska bli en smartare, säkrare och rikare investerare!"

Investera i aktier, kryptovalutor, fastighetsprojekt, krediter och fonder

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap! Du börjar med att registrera ett konto på plattformar som passar bäst din investeringsbenägenhet och strategi. Exempelvis:

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig på samtliga investeringsplattformar om du så önskar.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!