aktier
skatt

Skatt – en lagstadgad skyldighet att betala till staten

Skatt är en avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på vår inkomst, och på varor och tjänster, samt bolag betalar bolagsskatt. Skatt på inkomst betalas till stat, kommun och region.

Skatt för privatpersoner

Det finns olika sorters skatter för privatpersoner som påverkar ens privatekonomi. Alla som bor i Sverige ska, förenklat sagt, betala skatt på sin inkomst oavsett var den kommer ifrån. Vi betalar de lagstadgade avgifter för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Olika typer av skatter för privatpersoner

I Sverige kan privatpersoner beskattas för bland annat följande:

 • Arbete
 • Försäljning av aktier och värdepapper
 • Förmåner i arbete eller för bil
 • Vinst på försäljning av virtuella varor
 • Uthyrning av bostad

Inkomstskatt på arbete

Inkomstskatt betalar du på din inkomst. Inkomsten kan vara pengar du tjänar genom att arbeta, pengar du får från investeringar, eller pengar du får från andra källor. Inkomstskatten varierar beroende på hur mycket pengar du tjänar och i vilket land du bor.

I många länder, inklusive Sverige, har de olika skattesatser för olika inkomstnivåer. Det innebär att ju högre inkomst du har, desto högre skattesatser du kan förvänta dig att betala. Inkomstskatt används oftast för att finansiera viktiga offentliga tjänster som skolor, vägar, och hälsovård.

Dessutom betalar in arbetsgivare följande avgifter som en del av beskattningen på inkomsten för arbete.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Avgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Allmän pensionsavgift

7 procent av förvärvsinkomsten men högst 42 000 kronor.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Vinstskatt på försäljning av aktier och värdepapper

Vinstskatt på försäljning av aktier, indexfonder och andra värdepapper är en skatt som du betalar på vinsten du gör från att sälja aktier och värdepapper. Vinstskatt är en form av inkomstskatt som gäller för inkomster du får från kapitalförsäljningar, som försäljning av aktier eller värdepapper. Du beskattas även på vinsten av utdelningsaktier.

I Sverige är vinstskatten på försäljning av aktier och värdepapper 30% av vinsten du gör. Vinstskatten är dock inte alltid den enda skatten du kan behöva betala på vinsten från försäljning av aktier och värdepapper. Det finns också en fastighetsskatt och en ränteinkomstskatt som kan tillkomma beroende på om du har investerat i fastigheter eller räntebärande värdepapper.

Det finns också undantag från vinstskatten för vissa typer av kapitalförsäljningar, såsom försäljning av små aktieposter eller försäljning av aktier i viss typ av företag.

Använder du däremot ISK eller kapitalförsäkring för köp aktier och värdepapper då betalar du en annan typ av skatt som du kan lära mer om i vår aktieskola.

Förmånsskatt

Förmånsskatt är en skatt som du betalar på förmåner du får från ditt arbete, till exempel fri bil, fri mobiltelefon, eller rabatter på företagets produkter. Förmånsskatten är en form av inkomstskatt som gäller för värdet av förmånerna du får från ditt arbete. Förmånsskatten gäller inte för alla typer av förmåner, utan endast för vissa specifika förmåner som anses vara skattepliktiga.

I Sverige är förmånsskatten på fri bil 25% av bilens marknadsvärde minus ett belopp som kallas ”friskrivningsbeloppet”. Förmånsskatten på andra förmåner, som fri mobiltelefon eller rabatter på företagets produkter, är 25% av värdet av förmånen. Förmånsskatten är en skatt som betalas av den anställde, inte av arbetsgivaren.

Vinst på försäljning av virtuella varor

Om du säljer virtuella varor, som till exempel digitala varor som du har skapat eller köpt och sedan sålt vidare, kan du göra en vinst på försäljningen. Vinsten är skillnaden mellan vad du har betalat för varan och vad du har sålt den för.

Vinst på försäljning av virtuella varor är en form av inkomst och kan vara skattepliktig. I Sverige är vinstskatten på försäljning av virtuella varor 30% av vinsten. Detta innebär att om du gör en vinst på försäljningen av en virtuell vara, kan du behöva betala 30% av vinsten i vinstskatt.

Uthyrning av bostad

Om du hyr ut en bostad, kan du göra en vinst på uthyrningen. Vinsten är skillnaden mellan vad du har betalat för bostaden och vad du har fått i hyra. Vinsten är en form av inkomst och kan vara skattepliktig.

I Sverige är vinstskatten på försäljning av fastigheter, inklusive bostäder, 30% av vinsten. Detta innebär att om du gör en vinst på uthyrningen av en bostad, kan du behöva betala 30% av vinsten i vinstskatt.

Mer om skatter

Här kommer vi gå in lite mer på djupet gällande de olika typer av lagstadgade avgifter. I början behandlade vi hur olika typer av inkomster beskattas, men nu kommer vi prata mer om skatter som vi betalar när vi konsumerar varor och tjänster i Sverige. 

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsavgiften för småhus är 9 287 kronor eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare betalar full fastighetsavgift från inkomstår 2022. (Deklarationen 2023)

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 procent.

Moms - skattesatser

 • 25 procent (20 procent av priset) den generella skattesatsen för moms.
 • 12 procent (10,71 procent av priset) till exempel livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
 • 6 procent (5,66 procent av priset) till exempel dagstidningar, böcker (inklusive elektroniska publikationer) och persontransporter.

Alkoholskatt

När du som privatperson beställer alkoholvaror, exempelvis via internet, och varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av någon annan än dig själv, ska svensk alkoholskatt betalas. Vem som ska betala alkoholskatten beror på vem som ordnar med transporten till Sverige.

Undantag görs när du själv transporterar alkoholen som du har köpt, men under en begränsad mängd.

Tobaksskatt

När du som privatperson beställer cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak, exempelvis via internet, och varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av någon annan än dig själv, ska svensk tobaksskatt betalas. Vem som ska betala tobaksskatten beror på vem som ordnar med transporten till Sverige.

Undantag görs när du själv transporterar tobaken som du har köpt, men under en begränsad mängd.

Företagsskatter

Det finns över 1 miljon företag i Sverige och de drivs i olika former av juridisk person. Beroende på företagsformen så gäller det lite olika regler, men samtliga är skyldiga att betala den lagstadgade avgiften till staten. Skattereglerna är dock olika beroende på vilken företagsform du väljer. Här går vi igenom de olika bolagsformerna och grundläggande regler för respektive.

Enskild näringsverksamhet

I en enskild näringsverksamhet betalar du skatt på vinsten i företaget. Du betalar preliminär skatt varje månad med lika stora belopp och stäms av när deklarationen lämnas. Du kan ändra din preliminära skatt under året.

Mer om regler och avgifter för enskild näringsverksamhet.

Aktiebolag

Bolagsskatt beräknas på den vinst som företaget haft under året. Bolagsskatten är 20,6 procent för aktiebolag från och med 1 januari 2021. Ägaren beskattas för lön som utbetalas från aktiebolaget och för eventuell utdelning på aktierna.

Mer om regler och avgifter för aktiebolag.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Ni betalar preliminär skatt varje månad med lika stora belopp och skatten stäms av när deklarationen lämnas. Ni kan ändra er preliminära under året.

Mer om regler och avgifter för handelsbolag och kommanditbolag.

Ekonomisk förening

I en ekonomisk förening beskattas föreningen för vinsten. Anställda medlemmar beskattas för lön som utbetalas från föreningen och för eventuell vinstutdelning.

Mer om regler och avgifter för ekonomisk förening.

Vanliga frågor om företagsskatter

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som verksamt.se får från företagare gällande de olika skattereglerna.

Får jag lägre skatt om jag driver företaget vidare efter 65 års ålder?

Ja, egenavgiften blir lägre, men först från ditt 66:e levnadsår. Om du fortsätter arbeta och väntar med att ta ut pension kan du även tjäna in nya pensionsrätter vilket ger en högre framtida pension.

Går det bra att uppge 0 kr som överskott i Skatte- och avgiftsanmälan?

Om du har svårt att uppskatta ditt överskott så kan du uppge 0 kr i Skatte- och avgiftsanmälan. Skatteverket har inga krav på att du ska gå med vinst, utan syftet med verksamheten är att den ska gå med vinst. När verksamhetsåret är slut kommer du skattas för den vinst som verksamheten gett.
Du kan också begära uppskov med inbetalningen av företagets preliminära skatt under de tre första månaderna i en nystartad verksamhet, vilket du anmäler i din Skatte- och avgiftsanmälan. Uppskovet innebär ingen eftergift av skatt, utan den totala skatten delas istället upp på färre antal månader.

Hur redovisar jag momsen?

När du ansöker om att bli godkänd för F-skatt väljer du, beroende på vilken omsättning företaget har, om du vill redovisa momsen till Skatteverket en gång om året i momsdeklarationen, eller kvartalsvis alternativt månadsvis i momsdeklarationer.

Hur redovisar och betalar jag in skatten?

Redovisning och betalning av skatter och avgifter styrs av vilken företagsform du valt och hur stor omsättning ditt företag har.

Preliminär skatt betalas med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad.

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för anställda, samt i vissa fall även moms, redovisas varje månad i särskilda skattedeklarationer. Skattedeklarationen skickas till företaget ungefär en månad innan det är dags att deklarera.

Använd gärna Skatteverkets kalender för företag och organisationer för att hålla koll på viktiga datum för din verksamhet.

Gå till Skatteverkets viktiga datum för företag och myndigheter.

Vad är skillnaden mellan F-skatt, A-skatt och FA-skatt?

 • F-skatt är den skatt som du som företagare betalar som fysisk eller juridisk person.
 • A-skatt betalas av fysisk eller juridisk person som har skattepliktig inkomst av tjänst.
 • FA-skatt betalar du om du både har en anställning och ett företag. Du betalar då A-skatten på din anställning och F-skatten på ditt företag.

Vad går skatten till?

Skatten går till att betala för till exempel utbildning, sjukvård och infrastruktur:

 • I skolan får du utbildning av lärare utan att betala pengar.
 • När du blir sjuk får du vård på en vårdcentral eller ett sjukhus.
 • Om en väg går sönder och behöver repareras betalas reparationen av vägen genom de offentliga medlen.

Det finns mycket annat som betalas genom skatt, som till exempel:

 • Lärarnas löner
 • Vården
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
 • Socialtjänst
 • Rättsväsende
 • Flyktingmottagande
 • Kultur

Deklaration

Varje år måste alla som har tjänat pengar berätta det för Skatteverket. Det kallas att deklarera. Det gäller både för privatpersoner och företag.

Skatteverket skickar en deklarationsblankett till den som ska deklarera i början av året. På blanketten står det hur mycket du har tjänat under året som gått. Du ska kontrollera att uppgifterna stämmer.

Om uppgifterna stämmer ska du godkänna deklarationen. Du kan godkänna din deklaration genom att skicka ett sms, ringa, använda Skatteverkets app eller e-tjänsten på Skatteverkets webbplats. E-tjänsten finns bara på svenska.

Om uppgifterna i deklarationen inte stämmer ska du ändra dem. Du kan ändra din deklaration i e-tjänsten på Skatteverkets webbplats. E-tjänsten finns bara på svenska.

Om du inte har möjlighet att deklarera genom att skicka ett sms, ringa, använda appen eller e-tjänsten, kan du deklarera på pappersblanketten och skicka in den till Skatteverket.

Vad händer om du inte betalar skatt?

Om du inte betalar skatt kan det innebära att du begår ett brott, det kallas då skattebrott.

Om du arbetar utan att betala skatt kallas det för att du arbetar svart. Att arbeta svart är olagligt. Det kan leda till fängelse i upp till två år.

Om du inte betalar skatt för till exempel ditt fordon så får du inte använda fordonet. Du kommer dessutom att få betala en dröjsmålsavgift. Det betyder att du måste betala mer pengar än om du hade betalat skatten direkt. Om du ändå inte betalar in skatten överlämnar Skatteverket ärendet till Kronofogden.

Lär dig mer om ekonomi i vår ekonomiskola

Ekonomiskolan

Ekonomiskolan kunskap om ekonomi! Här kan du lära dig viktiga ekonomi begrepp och termer som hjälper dig med att vässa din...

Gå till skolan

Hem

Live feed Bloomberg Global Financial News Välkommen till aktier24.se plattform för finansiell kunskap investeringsskolan tillväxtpartners Om aktier24.se Aktier24.se är din ultimata...

Gå till skolan

Investera i aktier, kryptovalutor, fastighetsprojekt, krediter och fonder

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap! Du börjar med att registrera ett konto på plattformar som passar bäst din investeringsbenägenhet och strategi. Exempelvis:

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig på samtliga investeringsplattformar om du så önskar.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!